Iranian Agriculture News Agency

اکبرشاهی تشریح کرد:

مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری های سازمان دامپزشکی گفت: انواع مخاطرات موثر بر دام و تولیدات دامی سیل، زلزله، خشکسالی و مخاطرات ساخته دشت بشر از جمله اپیدمی‌ها و آلودگی های زیست محیطی است.

برنامه‌ ظرفیت‌های مرتبط با پیش آگاهی در سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری های سازمان دامپزشکی  در در هجدهمین رویداد ملی ترویج کشاورزی؛ پیش‌آگاهی در کشاورزی که صبح امروز به صورت مجازی در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزارشد، درباره برنامه‌ها ظرفیت‌های مرتبط با پیش آگاهی در سازمان دامپزشکی کشور، گفت: انواع مخاطرات موثر بر دام و تولیدات دامی (با دید دامپزشکی) سیل، زلزله، خشکسالی و مخاطرات ساخته دشت بشر از جمله اپیدمی ها و آلودگی های زیست محیطی است.

وی ادامه داد: هدف کلی تهیه و تدوین برنامه جامع و کارآمد مدیریت ریسک (‌خطر پذیری ) خشکسالی  و سایر حوادث غیر مترقبه با تهیه و ترمیم نقشه های خطرپذیری حوادث در سازمان دامپزشکی کشور است.

مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری های سازمان دامپزشکی درباره اقدامات مرتبط انجام شده در این زمینه، گفت: برنامه ریزی استراتژیک دامپزشکی کشور برای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، برنامه های جامع عملیات دامپزشکی در سطح ستاد دامپزشکی ( پیشگیری، آمادگی، مقابله ) و برنامه عملیاتی و اجرایی بهداشت و درمان دامپزشکی در حوادث و سوانح غیر مترقبه در سطح استانی و واحدهای عملیاتی ( پیشگیری ) مد نظر قرار گرفته است.

وی همچنین درباره خدمات طرح جامع مدیریت آفات و امراض دامی، گفت: در فاز یک این طرح شناخت عوامل تهدید کننده سلامت دام و تهیه اطلس خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه کشور در مناطق پر خطر ( بر اساس داده های موجود ) برنامه ریزی شده است.

اکبرشاهی ادامه داد: اخذ داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی در کشور، بررسی اثرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت محصولات دامی، بررسی خون انگلی در مناطق پر خطر مرتبط با پدیده خشکسالی، شناسائی عوامل تهدید کننده سلامت دام در سطوح مختلف خشکسالی و منطقه بندی کشور از نظر وقوع خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه بر اثر تکرار عوامل تهدید کننده در فاز اول مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در فاز دوم، پهنه بندی کشور از نظر ریسک خشکسالی و سایر خطرات غیر مترقبه و تهیه نقشه آسیب پذیری بیماریهای دامی مد نظر قرار گرفته است، بیان کرد: تاثیر خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه بر بروز بیماریهای نوظهور و بازپدید و اپیدمی های دامی، تعیین معیارهای آسیب پذیری در بخش بهداشت دام به منظور تهیه نقشه های آسیب پذیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری های سازمان دامپزشکی با بیان اینکه توسعه و راه اندازی سامانه های استانی و ملی پایش ،‌پیش بینی و هشدار حوادث غیر مترقبه و خشکسالی در کشور  در فاز سوم این طرح قرار دارد، گفت:  توسعه و راه اندازی سامانه های اطلاعات جغرافیایی بیماریهای دامی در حوزه دام ، طیور و آبزیان کشور، توسعه و راه اندازی سامانه هویت دام کشور ، توسعه و راه اندازی سامانه اطلاعات نقل و انتقال دام و فرآورده های خام دامی در کشور، هشدار بهنگام به دامداران مدیران و برنامه ریزان مسئول از طریق رسانه های ملی در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره فاز چهارم که پیش بینی برنامه های اجرائی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی و حوادث غیر مترقبه در سلامت دام کشور است، بیان کرد: سازمان دامپزشکی با بهره گیری از فنون جدید و استفاده از اطلاعات سامانه های جغرافیایی بیماریهای دام ،‌طیور و آبزیان و همچنین هویت دام کشور و وضعیت نقل و انتقال دام در مناطق مرزی و کشورهای همجوار اجرای برنامه های پیشگیری و درمانی جهت ارتقاء پوشش ایمنی دامها را به اجرا می گذارد.

اکبرشاهی با اشاره به مدیریت جامع ریسک خشکسالی و حوادث غیر مترقبه در کشور در فاز پنجم، یادآور شد: ارائه برنامه های سازگاری و ارتباط ایمنی دامها در زمان پدیده خشکسالی و حوادث غیر مترقبه، تدوین دستورالعمل های استانداردهای عملیاتی و راهنمای لازم کارگروه‌های عملیاتی، اولویت سطح بندی وضعیت اضطرار در منطقه، تبیین نظام پایش و ارزشیابی فعالیت های کارگروههای استانی و اجرائی، برنامه آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارگروهها در سطح ملی ،‌استانی و شهرستانها و برخی برنامه دیگر اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید