Iranian Agriculture News Agency

بروز پدیده هایی چون فرسایش خاک، هجوم ریزگردها و هزینه های بالا لزوم کشاورزی حفاظتی را در اراضی زراعی بیش از پیش الزامی کرده است.

کشاورزی حفاظتی عامل پایداری خاک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان یزد، روز مزرعه کلزا با تاکید به کشاورزی حفاظتی با حضور مروجین مسئول پهنه و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان در محل مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شد.

در این مراسم محمد علی حاتمی زاده مدیر زراعت سازمان با اشاره به بروز پدیده هایی چون فرسایش خاک، هجوم ریزگردها و هزینه های بالایی که در بخش کشاورزی وجود دارد پرداختن به موضوع کشاورزی حفاظتی جهت حفظ خاک و کاهش هزینه ها را مورد تاکید قرار داد و از کشت توأم محصولات زراعی همچون کلزا به عنوان راهکار مناسب در راستای خاکورزی حفاظتی یاد کرد.

برپایه این گزارش، قوچانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان نیز در برنامه روز مزرعه کشاورزی حفاظتی کلزا با بیان اهمیت کشاورزی حفاظتی، روز مزرعه محصولات کشاورزی را یکی از شیوه های ترویجی دانست که در آن طرحهای اجرا شده و شیوه های تحقیقاتی نوین دنیا به علاقمندان، بهره برداران و متولیان بخش کشاورزی انتقال داده می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید