Iranian Agriculture News Agency
توسعه نظام‌های بهره‌برداری، ماموریت سازمان تعاون روستایی

علی تقی خانی - تحلیل گر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی

سرعت عمل و دقت دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به گزینش و انتصاب مدیرانِ عالی همسو با دیدگاه های تخصصی و مدیریتی برنامه محور نشان از عزم جدی وزارت مبنی بر حاکمیتِ سیستم در بخش کشاورزی است که با متدولوژی فراگیری و یکپارچه سازی فرهنگ برنامه‌ریزی استراتژیک اجرایی طرح های توسعه ای ملی در سطح ساختاری بسیار گسترده وزارتخانه با هدایت کنترل و حمایت مبتنی بر مزیت های نسبی سرمایه گذاری کلان با هم پوشانی دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی در قطب های تولیدی کشاورزی هدف گذاری شده کشور، تجلی پیدا خواهد کرد.

بزرگترین عیبِ موجود در بخش کشاورزی تاکنون عدم مدیریت سیستمی تعریف شده یکپارچه در بخش های مختلف اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی است که نه فقط مانعِ هم افزایی طرح های توسعه ای است بلکه با اجرای طرح های متضاد، بسیاری از منابع محدود اقتصادی با کمترین خروجی مثبت در عرصه رشد و توسعه بخش کشاورزی متاسفانه باید گفت حیف و میل می‌شود و ارگانی بنام نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه‌های ملی و استانی نیز وجود ندارد ضعف و قوت های اجرایی را شناسایی و اصلاحاتِ ضروری را بعمل آورده و تهدیدهای محیطی را در تکامل بخشیدن به رشد و توسعه برنامه ای، تخصصی با پیش فرض های مدیریتی تبدیل به فرصت های استثنایی با قابلیت های خلاقانه و نوآوری نماید.

با حاکمیتِ فرهنگِ مدیریتِ سیستمی در بخش کشاورزی، بسیاری از دوباره کاریها جلوگیری می شود و براحتی جناب وزیر به استناد نقشه راهِ طراحی شده توسعه کشاورزی پایدار وظایف اجرایی و ارگانیک تعریف شده هریک از بخش های مختلف کشاورزی را در راستای هم پوشانی و هم افزایی رسیدن به اهداف و چشم انداز دقیقاً با وقت و هزینه کمتر در چارچوبِ سیستم تحت کنترل نظارت خواهند داشت و حسَب بیانیه مأموریتِ سازمانی، نقش ارگانزهای ساختاری وزارتخانه را الزاماً اصلاح و یا جهت سرعت و دقتِ بیشتر در عملیاتِ اجرایی، طرحهای توسعه ای مستند به نقشه راه و مزیت های نسبی را بازتعریف یا مورد بازبینی قرار خواهند داد.

بحث امروز را منحصر به نگرش سیستمی در عرصه برنامه ریزی بخش های مختلف وزارتخانه بویژه در پراکندگی فعلی معاونت های اجرایی مستقر در حوزه وزارتخانه تا حدودی برون سپاری شده با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان مرکزی تعاون روستایی بسیار گسترده کاملاً با نگرش مدیریتی دولتی منسوخ شده که نیازمندِ ارزیابی و بازنگری برنامه جامع حاکم بر 3 ارگان حجیم دولتی که به درستی در قالب ساختار تشکیلاتی و عملیاتی با دیگر معاونت ها تجمیع و یکپارچه هرگز عمل نکرده اند و تبدیل به پاره ای جدا شده و مستقل از اجماع سازمانی بخش کشاورزی شده اند صددرصد بازنگری ساختاری نیازمند هستند و فرصت های بسیاری از امکانات، تجهیزات اداری مالی و منابع انسانی وزارتخانه به دلیل تفکیک ساختاری 3 سازمان کلیدی مذکور با دوباره کاری های مستقل در هریک از سازمان ها و مجموعه وزارتخانه هرز می رود و مشغله مضاعف و بیشتر به دلیل سیستم های جداگانه در وزارتخانه برای وزیر محترم و حوزه وزارتی و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ایجاد می کند چون مشابه ساختار بازرگانی دولتی که از وزارت بازرگانی منتزع و به جهاد کشاورزی فقط وصل شد ولی از نظر ساختاری ادغام با بخش های بازرگانی تجمیع در حوزه سیاستگذاری معاونت بازرگانی کشاورزی قرار نگرفت و به سادگی تفکیک شد که فرصت گرانبهائی در عرصه تفکر تجمیع تولید با بازرگانی کشاورزی از دست رفت، چنین شرایطی در آینده برای 3 سازمان مورد اشاره بعید نیست، در شرایط فعلی براحتی جدا پذیر هستند، امیدوارم سازمان تعاون روستایی بجای خرید و فروش مازاد تولید بی برنامه محصولات کشاورزی و پروتئینی توجه به بهبود شیوه نظام های بهره‌برداری پیشرفته و توسعه اقتصادی تعاونی های تولیدی و بازرگانی معطوف گردد. تعاونی ها مأمور خرید و فروش نیستند مأموریت توسعه نظام های بهره‌برداری را با ارزش افزوده تولید ملی بر عهده دارند که بحث گسترده علمی است به کرات مطلب و نظریه پردازی تقدیم کردم و دو جلسه آموزشی برای مدیرانِ عالی، میانی، عملیاتی سازمان تعاون روستایی با الگو پذیری از تعاونی ها و اتحادیه های تولیدی کشاورزی آمریکا و فرانسه (هر یک دارای شرکت و فروشگاه های زنجیره‌ای بین‌المللی WALMART و CARREFOUR) گذاشتم متاسفانه نخواستند و یا امکانش برای اصلاحات بنیادی فراهم نشد. علی ایحال راهی جزء بازنگری ساختاری با الگو پذیری سیستم تعاونی های کشاورزی کشور های پیشرفته نیست. تعاونی به عنوانِ علم پیشرفته، در ایران نیز نیازمندِ نظریه پردازان فلسفی تخصصی است تا به قول معروف جا بیافتد، با دیسیپلین مدیریتی خرید و فروش فعلی امکان پذیر نیست.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید