Iranian Agriculture News Agency

به گزارش روابط عمومی سازمان؛مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازکشت برنج رقم پرمحصول آنام درسطح شهرستان املش خبرداد.

کشت برنج رقم پرمحصول آنام

مهندس صفری گفت: امروزه بایدازتکنولوژی، علم وفناوری استفاده بیشتری شودتاضمن افزایش بهره وری ازچالش های تولید این محصول درسالهای اخیرازجمله آب وهزینه تمام شده عبورکرده واشتغال دراین بخش ازکشاورزی رامقرون بصرفه گرداند.

وی کوتاه ترشدن زمان کاشت تابرداشت، کاهش میزان مصرف آب وافزایش کمیت وکیفیت درتولید محصول را از مزیت های این ارقام برنج عنوان کرد و افزود: درشهرستان املش مقدار۲۵۰ کیلوگرم رقم برنج آنام بین ۱۰ بهره بردارتوسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی وکارگزاران خصوصی توزیع گردید که میزان تولید درهکتار بین ۵تا ۶ تن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رقم جدیدآنام دارای خصوصیات ویژه ازجمله کیفیت پخت بسیارخوب، معطر، پاکوتاه، مقاوم به ورس وخوابیدگی، زودرس وعملکردبالاترازارقام محلی بوده ومیزان آب مصرفی این رقم درمقایسه با ارقام محلی کمتر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید