Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار:

ایانا-کشاورزی: در سال ١٣٩٧ تعداد ١٧٤٦ مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته که از این تعداد، ١٣٥٢ واحد فعال و بقیه (٣٩٤واحد) غیر فعال بوده است.

تولید 674 هزار تن تخم مرغ در سال 96

در سال ١٣٩٧ تعداد ١٧٤٦ مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد، ١٣٥٢ واحد فعال و بقیه (٣٩٤واحد) غیر فعال بوده است.

سرشماری از مرغدار‌ی‌های پرورش مرغ تخمگذار در ماه‌های تیر و مرداد سال ١٣٩٧ توسط مرکز آمار ایران انجام شد. در این آمارگیری از وجود ٧٧٤٩ نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به عمل آمد.

به گزارش ایانا به نقل از مرکز آمار ایران، براساس نتایج این آمارگیری در سال ١٣٩٧ تعداد ١٧٤٦ مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته که از این  تعداد، ١٣٥٢ واحد فعال و بقیه (٣٩٤واحد) غیر فعال بوده است. این در حالی است که در سال ١٣٩٤، ١٤٠٢ مرغداری تخمگذار در کشور بوده که از این تعداد ١١٤٠ مرغداری فعال و مابقی (٢٦٢ واحد) غیرفعال بوده است.

مقدار تولید تخم مرغ در سال ١٣٩٦ در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار ٦٧٤ هزار تن گزارش شده است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال ١٣٩٣ حدود ١٠٣ هزار تن (١٣ درصد) کاهش یافته است.

تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال ١٣٩٦، ١١٤١٦ نفر بوده است که از این تعداد ٩٥٢١ نفر شاغل با مزد و حقوق و ١٨٩٥ نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشکیل بوده است. براساس نتایج آمارگیری سال١٣٩٤، تعداد کارکنان شاغل ١٠٦٥٢ نفر بوده که شامل ٩٣١٥ نفر شاغل با مزد و حقوق و ١٣٣٧ نفر شاغل بدون مزد و حقوق بوده‌ است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید