Iranian Agriculture News Agency

بهره‌وری و بالا رفتن انگیزه تولید رقم زد؛

ایانا-کشاورزی: با در نظر گرفتن کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی، سطح زیرکشت گندم به علت خرید تضمینی ،پرداخت و قیمت مناسب و همچنین افزایش بهره‌وری آب، بیش از 5.7 میلیون تن افزایش یافته و تمایل کشاورزان برای کاشت گندم طی این سال‌ها بیش‌تر شده است.

افزایش5.7 میلیون تنی تولید گندم در 5 سال

طی سال‌های 90 تا 95 سطح زیر کشت محصولات زراعی از حدود 12.38 میلیون هکتار در سال زراعی 90-91 با کاهش 0.61 میلیون هکتاری به 11.77 میلیون هکتار در سال زراعی 94-95 رسیده، این در حالی است که میزان تولید گندم در سال 91 تقریبا 8.82 میلیون تن و در سال 95 این رقم به حدود  14.59 میلیون تن رسیده است. این اعداد نشان دهنده آن است که با در نظر گرفتن کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی، سطح زیرکشت گندم به علت خرید تضمینی ،پرداخت و قیمت مناسب و همچنین افزایش بهره‌وری آب، بیش از 5.7 میلیون تن افزایش یافته و تمایل کشاورزان برای کاشت گندم طی این سال‌ها بیش‌تر شده است.

به گزارش ایانا، برای بررسی روند کاهش اراضی زیر کشت کشور در سال‌های 90 تا 95 لازم است به سطح زیر کشت محصولات زراعی، سهم اراضی کشت آبی و دیم و به بررسی میزان تولید محصولات مختلف بپردازیم. در سال زراعی 90-91 سطح زیر کشت محصولات حدود 12.38 میلیون هکتار بوده است که از این میزان 53 درصد را اراضی کشت آبی و 47 درصد را کشت دیم به خود اختصاص داده است و 91 درصد از میزان تولید محصولات زراعی این سال از کشت آبی و 9 درصد آن از دیم به دست آمده‌ است.

در سال زراعی 90-91 گندم با سهم تولید 13.46 درصد بیش‌ترین میزان تولید محصول زراعی را داشته و ذرت علوفه‌ای با سهم 11.43 درصد مقام دوم تولیدات و سپس گوجه فرنگی، نیشکر و سیب‌زمینی به ترتیب با سهم 8.35، 8.18 و 7.74 درصد در رده بیش‌ترین تولیدات زراعی سال 91 قرار گرفته‌اند.

در سال 91-92  سطح محصولات زراعی حدود 12.2میلیون هکتار بوده است که از این میزان 51.8 درصد را اراضی آبی و 48.2 درصد زیر کشت دیم قرارگرفته است که نسبت به سال قبل میزان کشت اراضی آبی کاهش و دیم افزایش داشته است. از تولید 68.07 میلیون تن انواع محصولات زراعی 91 درصد میزان تولید محصولات زراعی در اراضی زیر کشت آبی و 9 درصد این تولیدات از کشت دیم است.

در همین سال از مجموع 68.07میلیون تن تولید محصول زراعی، 16.4میلیون تن به تولید غلات اختصاص داشته است، حدود 0.5میلیون تن حبوبات، 10.7میلیون تن محصولات صنعتی، حدود 15.62میلیون تن سبزیجات، 8.9میلیون تن محصولات جالیزی، 15.5میلیون تن نباتات علوفه‌ای و 0.42میلیون تن سایر محصولات زراعی تولید شده است و بیش‌ترین میزان تولید مربوط به غلات بوده است.

در سال زراعی 92-93 سطح زیر کشت محصولات زراعی از 12.2میلیون هکتار در سال 91-92 به 11.84میلیون هکتار کاهش می‌یابد که از این میزان اراضی، 51.8درصد سهم اراضی با کشت آبی و 48.2درصد دیم بوده است که این میزان درست مشابه سال زراعی قبل است. در این سال از مجموع تولید 74.07میلیون تنی محصولات زراعی 91.9درصد میزان تولیدات به اراضی کشت آبی و 8.1درصد به کشت دیم اختصاص داده شده‌است. از رقم تولیدات این سال 23.7درصد مربوط به تولید غلات، 0.8درصد حبوبات، 16درصد محصولات صنعتی، 21.9درصد سبزیجات، 12.5درصد محصولات جالیزی، 24.9درصد نباتات علوفه ای و  0.2 درصد سایر محصولات زراعی بوده است. که در این سال بیش‌ترین میزان تولید متعلق به نباتات علوفه ای و سپس غلات بوده است.

در سال93-94 سطح زیر کشت به 11.38میلیون هکتار می‌رسد که از این میزان71.9درصد را غلات و 6.26درصد حبوبات، 3.8درصد محصولات صنعتی، 4.56درصد سبزیجات، 2.68درصد محصولات جالیزی، 9.46درصد نیز مربوط به نباتات علوفه ای و 1.38درصد سایر محصولات زراعی است.

از تولیدات مربوط به این سال که تقریبا77.04میلیون تن محصول زراعی را شامل می‌شود،52.93درصد از 11.38میلیون هکتار اراضی زیر کشت سهم اراضی آبی و47.07درصد سهم اراضی دیم است که سهم اراضی دیم نسبت به سال گذشته 1.13درصد کاهش و اراضی زیر کشت آبی 1.13درصد افزایش داشته است.

در سال زراعی94-95سطح محصولات زراعی با افزایش 0.39درصدی نسبت به سال قبل به 11.77میلیون هکتار رسید، که از این میزان 71.75درصد زیر کشت غلات رفته است.6.69درصد را حبوبات، 4.17درصد محصولات صنعتی، 4.51درصد سبزیجات، 2.77درصد محصولات جالیزی،8.29 درصد نباتات علوفه ای و 1.19درصد سایر محصولات زراعی بوده است.

در سال زراعی94-95 در حدود83میلیون تن محصول زراعی تولید شده است  که تولید غلات27درصد، حبوبات 0.81درصد، محصولات صنعتی 16.82درصد، سبزیجات20.5درصد، محصولات جالیزی9.7درصد، نباتات علوفه ای24.95درصد و سایر محصولات نیز 0.23درصد بوده است. در این سال بیشترین تولید مربوط به گندم با میزانی در حدود 14.5میلیون تن بوده است  و با یک روند افزایشی میزان تولید را که در سال 91 چیزی در حدود8.8میلیون تن بود در این سال به بیش از 14میلیون تن می رساند و یک روند افزایشی5.7 میلیون تنی را برای تولیدات گندم کشور رقم می‌زند که نقش خرید تضمینی گندم و افزایش بهره‌وری آب طی این سال‌ها باعث این روند افزایشی شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید