Iranian Agriculture News Agency

جهت تثبیت خاک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با ریزگردها و کشاورزی حفاظتی اداره تولیدات گیاهی با همکاری کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی رباط وخاتون آباد 4500کیلوگرم بذر منداب جهت کاشت در اراضی کانون ریزگرد رباط و خاتون آباد در بین کشاورزان متقاضی توزیع کرده است که این مقدار بذر در سطح 150 هکتار از باغات و اراضی زراعی کشت شد.

کشت منداب در 150 هکتار ازسطح کانون ریزگردهای شهرستان شهربابک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، منگلی افزود:کارشناسان پهنه مراکز خدمات جهادکشاورزی رباط و خاتون آباد با  شناسایی و مکان یابی اراضی زراعی و باغی و معرفی افراد متقاضی به مدیریت اقدام نموده وکشاورزان متقاضی نیز  با ارائه مختصات جغرافیای اراضی و نتیجه آزمون خاک به اداره تولیدات گیاهی نسبت به دریافت و کاشت بذر در اراضی مشخص شده اقدام کردند.

منگلی در پایان خاطرنشان کرد: بذور کشت شده پس از سبز شدن مانع از فرسایش بادی خاک،کاهش ریز گرد ها و آلودگی هوا  شده و در بهار سال آینده نیز با برگرداندن بقایای گیاهی به خاک موجب حاصلخیزی، افزایش مواد آلی خاک و بهبود اسیدیته و شوری خاک  می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید