Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: در راستای تحقق شعار جهش تولید ،گروه پایش محصولات زراعی پاییزه متشکل از بخش تحقیقات واجرا به اتفاق مدیر زراعت استان، زراعت و حفظ نباتات ستادی ومدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه وکارشناس مرکز تحقیقات استان از مزارع بذری گندم،جو ومزارع کلزای شهرستان بازدید کردند.

 بازدید گروه پایش از مزارع شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری گفت: ایستگاه بوجاری اتحادیه تعاونی روستایی، مزارع منطقه وکیل آباد و مزارع گندم بذری ومزرعه کلزا شرکت تعاونی سوم شعبان از جمله مکانهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

در این مراسم آهنگری مدیر زراعت استان گفت:  در سال زراعی جاری با وجود بسیاری از مشکلات  بذر گندم شهرستان به موقع  تامین گردید با توجه به کاهش بارندگیها وسرمای بیش از حد هوا ،مزارع گندم ، در حال حاضر کرپه میباشند و بایستی با مدیریت صحیح وتغذیه متعادل وردیابی وکنترل به موقع عوامل خسارتزای گندم وهر عاملی که باعث محدودیت در تولید شهرستان می گردد شناسایی و کنترل گردد تا تولید نسبت به سال قبل کاهش نیابد ولطمه ای به تولید گندم وارد نشود.

در این جلسه مقرر گردید با توجه به کاهش مصرف کودهای پایه در مزارع به دلیل افزایش قیمت آنها حتما مصرف محرکهای رشد وریز مغذیها در مزارع توصیه شود.

همچنین مقرر گردید شرکت سوم شعبان نسبت به جایگزینی ارقام جدید دوروم (ارقام هانا ،تابان ،سنا،آران)به جای رقم موجود جهت کشت در منطقه، از طریق مدیریت زراعت پیگیری شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید