Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی شناسایی وکنترل آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای در روز یکشنبه با حضور باغداران منطقه دهسرد در دو روستای خسروآبا د وگیجوییه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی وکنترل آفت مگس میوه مدیترانه در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: در این کارگاه آموزشی یک روزه بیش از 50 نفر از باغداران منطقه به‌منظور آشنایی با طرز خسارت این آفت وراههای کنترل آن حضور داشتند.

وی گفت: در این کارگاه آموزشی، بهره برداران با بیولوژی آفت، میزبانهای آفت ونحوه خسارت وروشهای انتقال آفت آشنا شدند وروشهای مدیریت کنترل تلفیقی افت، شامل کنترل زراعی(برداشت به موقع میوه های رسیده وبرداشت زود هنگام برخی از میوه ها، جمع آوری ودفن میوه های آلوده در عمق 50 سانتی متری خاک ونگهداری آنها در کیسه های نایلونی ضخیم وشخم ویخاب زمستانه)، طعمه پاشی درختان با پروتئین هیدرولیزات مسموم با سم مالاتیون  وزمان ونحوه تله گذاری در باغات با استفاده از سراتراپ  به بهره برداران آموزش داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: قریب به 3سال است که شهرستان ارزوئیه درگیر این آفت قرنطینه ای وخطرناک است وهرساله باغداران با دفن میوه های آلوده وطعمه پاشی وتله گذاری در کنترل این آفت کوشا بوده اند و میزبانهای این آفت در شهرستان ارزوئیه عبارتند از:زردآلو،هلو،انجیر،به ،انار ومرکبات و...

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید