Iranian Agriculture News Agency

در راستای کنترل عوامل خسارتزای محصول استراتژیک "گندم"وبالابردن کمیت وکیفیت محصول ،کشاورزان ارزوئیه با همت خود وبا نظارت کارشناسان پهنه بندی وکارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی ضمن مدیریت صحیح واصولی مزرعه،مبارزه با آفات وبیماریهای گندم را جدی گرفته وبه موقع اقدام می‌کنند.تا این محصول با کیفیت، در شهرستان ، دستخوش خسارت نشود.

مدیریت بهینه عوامل خسارتزادر محصول استراتژیک گندم در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رضا امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: کشاورزان با عوامل خسارتزای مختلف نظیر "علفهای هرز ،سن گندم در دومرحله(مادروپوره)،شته گندم، زنگ زرد، کرم هلیوتیس،بیماریهای قارچی وباکتریایی"مواجه می شوند که بلافاصله پس از ظهور عوامل خسارتزا ،مزارع  را مدیریت کرده تااز شیوع واپیدمی شدن آفات وبیماریها جلوگیری بعمل آید.

وی افزود: درسال زراعی جاری 15 شبکه مراقبت متشکل از کارشناسان مراکز ومدیریت تشکیل  واعضا شبکه مراقبت ضمن ردیابی آفات وبیماریها ونظارت در مزارع تحت پوشش خود، توصیه های فنی خود را به کشاورزان ارائه می دهند

وی افزود: کارشناسان پس از ردیابیها زمان دقیق مبارزه، معرفی سموم موثر با دز مناسب وتغذیه متعادل مزارع گندم را به کشاورزان توصیه نموده وپس از اقدام نیز مجددا مزارع را از نظر کارآیی تاثیر اقدامات ودرصد کنترل آفت مورد ارزیابی قرار می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: اولین ریزش سن مادری با یک هفته ریزش زودتر نسبت به سال قبل در تاریخ 29/11/98 که با مبارزه در سطح 7800 هکتار در مزارع ،از خسارت آفت وتخم ریزی بالای  افت در مزارع گندم جلوگیری بعمل آمد. وهمچنین جهت جلوگیری از خسارت شته گندم ،که باتغذیه از مزارع گندم و تجمع عسلک روی برگها باعث کاهش فتوسنتز وکاهش عملکرد میشود  به موقع  در سطح 8200 هکتار مباره انجام شد.

وی ادامه داد: مبارزه با پوره سن گندم نیز پس از اعلام نرم مبارزه توسط اکیپ شبکه مراقبت در فروردین ماه سال جاری آغاز وتاکنون در سطح بیش از 4200 هکتار مبارزه صورت گرفته وکنترل پوره سن گندم همچنان ادامه دارد وپیش بینی میشود امسال در سطح بیش از 12000 هکتار مبارزه با پوره صورت بگیرد.

وی افزود: با توجه ریزش بالای  نزولات آسمانی احتمال ظهور بیماریهای گندم در شهرستان وجود داشت که از قبل  به کشاورزان نیز هشدار داده شده بود  که در صورت مشاهده اولین علایم بیماری ،مزرعه آلوده کانون کوبی گردد وخوشبختانه با مبارزه به موقع با بیماری زنگ زرد در سطح  25 هکتار  وکنترل بیماری فوزاریوم وسایر بیماریهای قارچی نیز در سطح 5000 هکتار مزارع کانون کوبی شد تا جلوی  شیوع واپیدمی این بیماریها در مزارع گرفته شود

امیری افزود: درزمینه مبارزه با علفهای هرزکه سطح بسزایی در کاهش عملکرد دارند  نیز در سطح 4500  هکتار با علفهای هرز پهن برگ ،3050 هکتار با علفهای هرز نازک برگ ودر سطح14115 هکتار نیز به صورت توام مبارزه انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید