Iranian Agriculture News Agency

 برگزاری نشست روزجهانی خاک در مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: نشست روز جهانی خاک با حضور مدیر وکارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه ومراکز جهاد کشاورزی وکارشناسان منابع طبیعی شهرستان در محل این مدیریت برگزار شد.

 برگزاری نشست روزجهانی خاک در مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پور عبدا... ضمن گرامی داشت روزجهانی خاک گفت: باتوجه به اینکه برای احیاوتشکیل یک سانتی متر خاک سالیان زیادی زمان نیاز هست لذا اجرای یک برنامه صحیح و مناسب برای بهره برداری از اراضی ضرورت می یابد.

وی افزود: با اجرای خاک ورزی حفاظتی ،استفاده از مواد آلی جهت حاصلخیزی وتقویت خاک،اجرای طرح های آبخیزدازی،حفظ پوشش گیاهی واجرای سیستم های نوین آبیاری میتوان در زمینه حفظ ساختمان وبافت  خاک وجلوگیری از فرسایش خاک گام برداشت.

وی ابراز داشت :برای افزایش محصولات کشاورزی وافزایش تولید در واحد سطح نخست باید خاک را تقویت نمود وبالا بردن قدرت حاصلخیری خاک وقدرت نگهداری آب نیازمند برنامه ریزیهای اصولی می باشد.

 پورعبداله تاکید کرد: درخصوص اهمیت خاک ونقش آن در کشاورزی پایدار و حفظ و نگهداری آن ،باید بهره برداران آگاه سازی شوند.

وی گفت: با توجه به غیر قابل تجدید بودن و نقش های متعدد و حیاتی خاک در طبیعت، حفظ آن برای آینده پایدار و امنیت غذایی ضروری است. 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید