Iranian Agriculture News Agency

از اهداف اصلی این پروژه ،معرفی ارقام جدید وجایگزین کردن آنها با ارقام قدیمی ومعرفی ارقام زودرس تر است.

برگزاری روز مزرعه در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پور عبدالله مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: برگزاری دومین روز مزرعه با عنوان"بررسی ومقایسه عملکرد لاین های امید بخش گندم دوروم با شاهد شبرنگ در شهرستان ارزوئیه "با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه ومرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان در محل مزرعه برگزار شد.

وی گفت: کاشت گندم شبرنگ در شهرستان گرمسیر ارزوئیه جهت تامین گندم دوروم انجام میپذیرد.لزوم خودکفایی در تولید گندم در راستای سیاست های ملی کشور ایجاب میکند که ارقام جدید با عملکرد بالاتر وخواص مطلوبی که مناسب کاشت در مناطق گرم وخشک کشور بوده .کارآیی مصرف آب بالاتری دارند ،به طور مستمر بررسی وجایگزین ارقام موجود شوند .

پور عبدالله خاطر نشان کرد: جهت دستیابی به ارقام زودرس ومناسب کاشت در مناطق کم آب ضرورت دارد که  به منظور بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جدید گندم دوروم DW-97-14  و DW-97-16 با رقم شبرنگ،این تحقیق در شرایط زارعین شهرستان ارزوئیه انجام پذیرفت.این تیمارها هرکدام در کرتهایی به مساحت 3000 مترمربع در مزارع زارعین کشت شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه افزود: میزان بذر هر رقم بر اساس 400 دانه در متر مربع وبا در نظر گرفتن وزن هزاردانه تعیین گردید.در طول فصل رشد یادداشت برداریهای لازم شامل تاریخ کاشت ،تاریخ خوشه رفتن ورسیدن ،ارتفاع بوته ،درصد خوابیدگی ومقاومت به بیماریها انجام شد.قبل از برداشت نیز از هر کرت سه کوادرات یک متر مربعی برداشت شده وصفات مهم زراعی یادداشت یرداری می شوند.در زمان برداشت نیز عملکرد هرکرت یه صورت جداگانه کیل گیری می شود.لاین یا رقم برتر که دارای سازگاری وعملکرد بالا باشند ،انتخاب ودر سال آینده نسبت به معرفی آنها در منطقه ومناطق هم اقلیم اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید