Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: روز مزرعه با عنوان بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با ارقام شاهد سیروان وچمران2 در شرایط زارعین این شهرستان در محل مزرعه وکیل آباد با حضور دکترجواهری محقق مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان،کارشناسان پهنه وتعدادی از کشاورزان برگزار شد.

اهمیت بالای معرفی ارقام پرمحصول وزودرس تر  گندم نسبت به ارقام قدیمی در ارزوئیه

به گزارش خبر نگار ایانا در استان کرمان، پورعبدالله سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه اهداف این پروژه را "بررسی ومقایسه عملکرد لاین های جدید گندم در شرایط زارعین جهت جایگزینی ومعرفی آنها با ارقام قدیمی ،آشنایی مروجین وزارعین با خصوصیات لاین های جدید وشناسایی لاین های زودرس (دارای مصرف آب کمتر)" را ذکر کرد.

وی افزود:معرفی ارقام پرمحصول وبا عملکردبالاتر واز طرفی زودرس تر نسبت به ارقام قدیمی در منطقه گرم ارزوئیه از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین ضروریست لاین های امیدبخش جدید به کشاورزان معرفی شوند.

در ادامه جواهری مجری مسئول این تحقیق گفت:در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد لاین های جدید گندم نان (S-97-10 ،S-97-2)با ارقام شاهد سیروان وچمران 2 ،هرکدام از لاین ها وارقام شاهد در کرت هایی به مساحت 3000 مترمربع در مزرعه الگویی شهرستان ارزوئیه در سال 1401-1400کشت شدند ومیزان بذر هر رقم براساس 400 دانه در مترمربع وبا در نظر گرفتن وزن هزاردانه تعیین گردید و در طول فصل رشد یادداشت برداریهای لازم شامل تاریخ کاشت، تاریخ خوشه رفتن و رسیدن، ارتفاع بوته، درصد خوابیدگی و مقاومت به بیماریها انجام شد ودرنهایت پس از رسیدگی فیزیولوژیکی، ارقام ولاین ها به طور جداگانه برداشت وتوزین گردیده آنگاه عملکرد لاین ها وشاهد با هم مقایسه خواهند شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید