Iranian Agriculture News Agency

کمباین‌های مهاجر بلای جان مزارع گندم کردستان

کمباین‌های مهاجر بلای جان مزارع گندم کردستان
به گزارش خبرنگار ایانا در کردستان، استان کردستان با نزدیک شدن بە فصل برداشت گندم، فصل کار کمباین‌ها در مزارع گندم کردستان شروع و این سرآغاز داشت و برداشت گندم از مزارع استان است.

سالانە قریب بە ۳۰۰ الی ٤۰۰ کمباین مهاجر در فصل برداشت گندم از سایر شهرهای کشور بە استان کردستان وارد می‌شوند؛ کمباین‌ها و ماشین‌آلاتی کە تا بە کردستان می‌رسند، همە انرژی و توان و استهلاک خود را انجام دادە و آفت جان گندم‌های کردستان می‌شود.

فرسودە بودن و ورود کمباین‌های مهاجر سالانە موجب هدر رفت میزان قابل‌توجهی گندم در استان کردستان می‌شود.

با شروع فصل برداشت گندم، این محصول مهم و استراتژیک کشور کە حدود ۱۰ درصد از گندم‌ کشور در کردستان تولید می‌شود، نحوە داشت و برداشت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و نیازمند نظارت و توجە بیش‌ازپیش مسئولان بە منظور جلوگیری از هدر رفت گندم استان است.

کمباین‌های مهاجر و فرسودە بە دلیل عدم استانداردهای لازم با وارد شدن خود بە مزارع کردستان، دسترنج و حاصل کار و تلاش یک سالە کشاورز را بر باد می‌دهند و موجب ریزش و هدر رفت میزان قابل‌توجهی از گندم استان می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین دلایل هدر رفت میزان قابل توجە گندم در زمان برداشت این محصول ورود سالانە کمباین‌های مهاجر بە استان کردستان است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: خوشبختانە امسال باتوجە بە بارش رحمت الهی و مبارزە بە موقع با آفات و علف‌های هرز و ... مزارع استان کردستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و دهم تیرماهە سال جاری عملیات برداشت گندم در استان کردستان و در شهر کامیاران آغاز می‌شود.

احمدی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ کمباین در استان کردستان آمادە کار هستند.

وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ما در سال جاری، نظارت بر کار کمباین‌های بومی و  غیربومی در زمان و فصل برداشت گندم است.

معاون تولیدات گیاهی استان اضافهە کرد: کمباین‌های بومی تحت نظارت کامل جهاد کشاورزی استان هستند، لذا مهم‌ترین مشکل ما در حوزە کمباین‌های مهاجر است.

احمدی بیان کرد: ورود کمباین‌ها از سایر استان‌ها بە استان کردستان یکی از مشکلات استان در زمان برداشت گندم است، زیرا کمباین‌های مهاجر تا زمانیکە بە استان کردستان برسند همە استهلاک و انرژی خود را انجام دادە و دیگر توان و استاندارد و کیفیت لازم برای برداشت گندم استان را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سالانە تعداد ۳۰۰ الی ٤۰۰ کمباین از شهرهای دیگر بە استان کردستان وارد می‌شوند کە این رقم، رقم کمی نیست و بسیار نگران کنندە است.

احمدی تصریح کرد: کار نظارت بر کمباین‌های مهاجر و برنامەریزی در این حوزە بە زودی توسط کمیتە برداشت گندم استان انجام می‌شود.

وی افزود: یک درصد اگر بتوانیم ریزش کمباین‌ها را در استان کنترل کنیم قریب بە یک‌میلیون تن تولید گندم در استان خواهیم داشت کە این‌یک درصد رقم قابل‌توجهی است.

در ادامە پیمان اسکندری رئیس جهاد کشاورزی کردستان گفت: باوجود قطع بودن تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی برای تراکتور در سال ۱٤۰۱، حدود یک هزار و ٦۰۰ تراکتور بە صورت نقدی بە استان کردستان وارد شدە است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳ هزار و ٨۰۰ عدد تراکتور و یک هزار و ۷۰۰ کمباین در استان کردستان وجود دارد

اسکندری تصریح کرد: متاسفانە ناوگان و ماشین‌آلات کشاورزی کردستان فرسودە است و احیای آن نیازمند تخصیص تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور در جلسەای در تبریز از ٥۰ هزار میلیارد تومان در بحث تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی برای تقویت ناوگان کشاورزی نام برد کە امیدواریم استان کردستان در این تسهیلات سهیم باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید