Iranian Agriculture News Agency

مهمترین گام در بحث تغذیه گیاه در باغات که باید به آن توجه شود شناسایی دوره های گیاه جهت جذب عناصر غذایی است.

تغذیه درختان بادام / فیلم

دیدگاه تان را بنویسید