Iranian Agriculture News Agency

رضوانی جلال خبر داد:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از وجود 290 هزار هکتار اراضی آیش در استان همدان خبر داد و گفت: برای کشت این اراضی برنامه ریزی شده است.

برنامه ریزی برای کشت در 290 هزار هکتار اراضی آیش در استان همدان

منصور رضوانی جلال در گفتگو با خبرنگار ایانا افزود: کشاورزان دیم کار درآمد پایینی دارند زیرا از یک سو عملکرد اراضی دیم پایین است و از سوی دیگر این اراضی یک سال کشت شده و سال بعد آیش گذاشته می شوند.

وی افزود: در صورتیکه کشاورزان بتوانند کشت های متناوب با گندم و جو در اراضی خود داشته باشند و علوفه یا حبوبات  کشت کنند افزایش درآمد آنها را بدنبال داشته و بخصوص حفاظت از مواد آلی خاک در پی خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: انجام کشت گندم ، جو و یا کشت های متتناوب حبوبات با بهره گیری از کشاورزی حفاظتی تواند ضمن جلوگیری از فرسایش خاک ، رطوبت و مواد آلی خاک را حفظ کند و همچنین از منابع موجود برای تولید بیشتر بهره گرفته شود.

وی اضافه کرد: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان همدان امروز با دعوت از کشاورزان پیشرو و دارای اراضی کشاورزی بالای 50 هکتار در همایشی، آموزش های لازم در این زمینه ارایه می کند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید