Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان:

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان از جهش چشمگیر در حوزه صدور مجوز گلخانه ها در این استان خبر داد.

جهش چشمگیر در حوزه صدور مجوز گلخانه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان هرمزگان، حمیدرضا نصیری اظهارکرد: در بخش گلخانه تا سال گذشته مقام دهم کشور را داشتیم و امسال پس از برگزاری جلسات با اســتاندار و رئیس ســازمان جهاد کشاورزی و حمایت های شــان و باحذف استعلام ها در صدور مجــوز برای مالکان زمیــن و آب که ابتکار عمل هرمــزگان بود و با دســتورمعاون وزیر در ســایر استان ها اجرایی شد، جهش چشمگیری در حوزه صدور مجوز گلخانه اتفاق افتاد.

وی افزود: در اســتان 285هکتار گلخانه تا سال گذشته، مجوز صادر شــده بود که در سه ماهه اول امسال، مجوز 300هکتار گلخانه در اســتان صادر شد که مقام نخست کشوری از لحاظ صدور مجوز، سطح زیرکشــت و ساخت در ســه ماهه اول و دوم سال جاری نصیب هرمزگان شد که هر 300هکتار گلخانه در حال ساخت وبهره برداری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در ادامه به تفاهم نامه های این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: همچنین تفاهمنامه های ناظرین ســوخت و پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی اســتان، تفاهم نامه محیط زیست با سازمان محیط زیست هرمزگان، تفاهمنامه ناظرین صید شناورهای صیادی با اداره کل شــیلات هرمزگان، تفاهم نامه نظارت بر ساخت واحدهای مستقر در شهرک های کشاورزی با شرکت شهرک های کشاورزی استان، تفاهمنامه آموزش، پذیرش طرح ها و اشتغال اعضا با بانک کشاورزی استان و تفاهمنامه امور اراضی با مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی و تفاهم نامه آبیاری تحت فشــار با مدیریت آب و خاک و امور زیربنایی جهادکشاورزی در سال های 97 و98 منعقد شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید