Iranian Agriculture News Agency

در نشست معاونت آب و خاک صورت گرفت؛

نشست بررسی طرح های آب وخاک استان گلستان درسال۱۴۰۰ باحضورمعاون آب وخاک ورئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان درکرج برگزار شد.

بررسی طرح های آب و خاک استان گلستان درسال۱۴۰۰

به گزارش ایانا و به نقل از معاونت آب و خاک، علیمراد اکبری معاون آب وخاک دراین نشست که روز چهارشنبه برگزارشد، ضمن تقدیر ازتلاشها وزحمات مجدانه رئیس سازمان جهاد کشاورزی  و مدیر آب وخاک استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان ازاستانهای پیشرو وموفق درزمینه اجرای طرحهای آب وخاک است.

 وی گفت:بزرگترین پروژه زهکشی به مساحت ۲۸۰ هزارهکتار که در نوع خود در خاورمیانه بی نظیراست ،دراین استان عملیاتی شده که ۷۸ هزارهکتار آن اواخر سال گذشته توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید و۵۰ هزارهکتار دیگر نیز دردست اجرا است.

اکبری افزود:باپیگیری های انجام شده اعتبار طرح بازسازی ومرمت قنوات از ۸میلیارد تومان درسال۹۴ به ۴۰۰میلیارد تومان درسال ۱۴۰۰رسیده است که رشد چشمگیری دراعتبارات این طرح مهم است.

وی گفت:باتوجه به مصوبه دولت ،تجهیز ونوسازی اراضی شالیزاری دراستان گلستان بایستی ازسوی شورای حفاظت استان پیگیری شود.

معاون آب وخاک گفت:اجرای سامانه های نوین آبیاری و اجرای شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی دراستان گلستان باهدف افزایش راندمان تولید و بهره وری آب کشاورزی از طرحهای بارز اجراشده در استان گلستان است.

وی گفت:باتوجه به قرار گرفتن استان گلستان درنوار مرزی کشور ،اجرای طرحهای آب وخاک باهدف تثبیت امنیت غذایی و تامین معیشت بهره برداران ازاهمیت بیشتری برخوردار است.

مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز درادامه این نشست گفت:باتوجه به پتانسیل خوب وارزشمند استان دربخش آب وخاک وسیاستهای صحیح معاونت آب وخاک دراین خصوص موجب شد   علاوه بر پیگیری سیاستهای مربوطه ازتمام ظرفیت های استان در پیشبرد طرحهای آب وخاک استفاده شود.

وی افزود: ازابتدای سال ۹۲ تاکنون بیش از۴۰هزارهکتار سامانه های نوین آبیاری دراین استان اجراشده است که باتوجه به وسعت ۲۲۰هزارهکتاری اراضی آبی استان گلستان ظرفیت خوبی برای اجرای این طرح وجود دارد.

مهاجر گفت: دربحث قنوات۳۴۴رشته قنات دائم دراین استان وجود دارد که باتوجه به تخصیص اعتبارات به بازسازی قنوات درچند سال اخیر،موجب دلگرمی کشاورزان وتوجه به این سازه تاریخی شد.  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ضمن ضرورت توجه بیشتر به خاک کشاورزی درسطح کشورگفت: تقویت تشکلها موجب مدیریت مطلوب تر خاک دراراضی کشاورزی می شود.

برپایه این گزارش درادامه این نشست مدیر آب وخاک وامورفنی ومهندسی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده دراین استان پرداخت ومدیران ستادی معاونت نیز نقطه نظرات خود را دراین خصوص بیان کردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید