Iranian Agriculture News Agency

منصور عنوان کرد:

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: ‎ ‎اقدام‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎ابتکاری‎ ‎دولت‎ ‎جمهوری‎ ‎‎‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎طرح‎ ‎توقف‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎صنعتی‎ ‎از‎ ‎جنگل های‎ ‎هیرکانی در‎ ‎راستای‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ابعاد‎ ‎حیاتی‎ ‎خدمات‎ ‎‎‎اکوسیستمی‎ ‎این‎ ‎جنگلها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎تامین‎ ‎آب،‎ ‎حفظ‎ ‎خاک،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎سلامت،‎ ‎اکوتوریسم،‎ ‎تنوع‎ ‎زیستی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎‎توسعه‎ ‎‎پایدار‎ و توقف ‎کلیه‎ ‎عملیات‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎‎جنگل ها‎ ‎در‎ ‎‎سطحی‎ ‎بالغ‎ ‎بر یک میلیون‎ ‎هکتار می‎ ‎تواند‎ ‎با‎ ‎مشارکت‎ ‎‎مراجع‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎‎مرتبط‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎الگویی‎ ‎مناسب‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگل های‎ ‎طبیعی‎ ‎توسط‎ ‎سایر‎ ‎کشورها‎ ‎مورد‎ ‎الگو‎ ‎‎برداری‎ ‎قرار‎ ‎گیرد.‎

توقف ‎بهره‎ ‎برداری‎ صنعتی از جنگل‌های هیرکانی‎ ‎الگویی‎برای‎ ‎حفاظت جنگل های‎ ‎طبیعی‎ ‎

پیام رئیس سازمان جنگل‌ها به بیست و پنجمین اجلاس کمیته جنگلداری فائو

 

پیام رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت بیست و پنجمین نشست بین‌المللی کمیته جنگل‌داری فائو ‌‌موسوم ‌به ‌COFO25‎‌ منتشر شد.‌

به گزارش ایانا از سازمان جنگل‌ها، مسعود منصور به مناسبت بیست و پنجمین ‌‌‌نشست بین‌المللی کمیته جنگل‌داری فائو که از دوشنبه چهاردهم مهر تا هجدهم مهر به صورت مجازی در رم برگزار می‌شود، ‌‌‌پیامی صادر کرد که در این نشست قرائت شد. ‌

متن این پیام دکتر مسعود منصور‎ ‎معاون‎ ‎وزیر‎ ‎جهاد‎ ‎کشاورزی‎ ‎و‎ ‎رئیس‎ ‎سازمان‎ ‎جنگلها،‎ ‎مراتع‎ ‎و‎ ‎آبخیزداری‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎‎ایران‎ ‎‎به شرح زیر است:‌

آقای رئیس، حضار‎ ‎محترم، خانم ها و آقایان، ‌

در‎ ‎ابتد‎ ‎مایلم ضمن اغتنام از‎ ‎فرصت،‎ ‎مراتب‎ ‎تشکر و قدردانی خود را از دبیرخانه‎ ‎کمیته‎ ‎جنگلداری‎ ‎فائو‎ ‎بویژه‎ ‎جناب‎ ‎آقای‎ ‎دکتر‎ ‎‎کیو ‌دونگیو مدیر‎ ‎کل‎ ‎فائو،‎ ‎و آقای دکتر شین وون سپ رئیس بیست و پنجمین ‌اجلاس این کمیته جهت‎ ‎تنظیم‎ ‎و‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎‎تمهیدات‎ ‎لازم‎ ‎‎اعلام نمایم‎ .‎امیدوارم‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎اجلاس‎ ‎به‎ ‎اهداف و‎ ‎برنامه‎ ‎های مندرج در دستورکار‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎راستای‎ ‎نیل‎ ‎به‎ ‎مدیریت‎ ‎‎پایدار‎ ‎جنگل‎ ‎دست‎ ‎‎یابد.‌‎ ‎

آقای رئیس، ‌

همه می دانیم جنگلها‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎اکوسیستم‎ ‎حیاتی،‎ ‎نقش‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاری‎ ‎بر‎ ‎زندگی‎ ‎بشر‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎کره‎ ‎مسکون‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎‎نظر‎ ‎‎تنوع‎ ‎زیستی،‎ ‎پناهگاه‎ ‎‌80‌‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎گونه‎ ‎های‎ ‎گیاهی‎ ‎و‎ ‎جانوری‎ ‎کره‎ ‎زمین‎ ‎است.‌‎ ‎همچنین‎ ‎معیشت‎ ‎‌25‌‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎جمعیت‎ ‎جهان‎ ‎‎به‎ ‎‎اکوسیستم‎ ‎های‎ ‎جنگلی‎ ‎وابسته‎ ‎بوده و‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎بخش‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎ای‎ ‎از جوامع بشری را به‎ ‎صورت‎ ‎مستقیم‎ ‎و‎ ‎‎غیر‎ ‎‎مستقیم‎ ‎تحت‎ ‎تاثیر‎ ‎قرارمی‎ ‎دهد

‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضاء‎ ‎جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎متعاهد‎ ‎به‎ ‎کنوانسیون‎ ‎های‎ ‎زیست محیطی،‎ ‎تمام‎ ‎مساعی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎‎‎برای‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎کشور‎ ‎معمول‎ ‎داشته‎ ‎است.‌‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎ارزیابی‎ ‎های ‌موجود، ایران جزء کشور های موفق در ‌‌زمینه‎ ‎توسعه‎ ‎جنگل‎ ‎و‎ ‎ارتقای ضریب امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎است.‌‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎ارتباط‎ ‎لازم‎ ‎می‎ ‎دانم‎ ‎به‎ ‎اقدام‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎ابتکاری‎ ‎دولت‎ ‎جمهوری‎ ‎‎‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎طرح‎ ‎توقف‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎صنعتی‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎هیرکانی در‎ ‎راستای‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ابعاد‎ ‎حیاتی‎ ‎خدمات‎ ‎‎‎اکوسیستمی‎ ‎این‎ ‎جنگلها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎تامین‎ ‎آب،‎ ‎حفظ‎ ‎خاک،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎سلامت،‎ ‎اکوتوریسم،‎ ‎تنوع‎ ‎زیستی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎‎توسعه‎ ‎‎پایدار‎ ‎اشاره‎ ‎نمایم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نوع‎ ‎خود‎ ‎اقدامی‎ ‎اساسی‎ ‎و‎ ‎کم‎ ‎نظیر‎ ‎می‎ ‎باشد‎ .‎در همین راستا،‎ ‎کلیه‎ ‎عملیات‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎‎جنگلها‎ ‎در‎ ‎‎سطحی‎ ‎بالغ‎ ‎بر یک میلیون‎ ‎هکتار بر اساس قانون‎ ‎متوقف گردیده و قرار است ‌طبق برنامه با رویکرد‎ ‎حفاظتی‎ ‎و‎ ‎‎حمایتی‎ ‎و‎ ‎بهره‎ ‎‎گیری‎ ‎از‎ ‎جنگلداری‎ ‎چند‎ ‎منظوره‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎مشارکت‎ ‎جوامع‎ ‎محلی‎ ‎مدیریت‎ ‎گردد‎ .‎این‎ ‎اقدام‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎با‎ ‎مشارکت‎ ‎‎مراجع‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎‎مرتبط‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎الگویی‎ ‎مناسب‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎طبیعی‎ ‎توسط‎ ‎سایر‎ ‎کشورها‎ ‎مورد‎ ‎الگو‎ ‎‎برداری‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎

راهبرد‎ ‎سازمان‎ ‎جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در افق بیست ساله، بازسازی اکوسیستم های جنگلی، ‌با در نظر گرفتن ‌‌جوامع انسانی به عنوان بخشی از اکوسیستم است. در این ارتباط می توان به اقداماتی در ‌جهت اصلاح قوانین و مقررات ‌برای ‌ارتقای حفاظت و جلوگیری از تغییر هر گونه کاربری جنگل های ‌طبیعی، توجه به تنوع بخشی منابع مالی، توسعه ‌مشارکت ‌مردمی و ترویج استفاده از انرژی های نو با ‌هدف کاهش مصرف چوب اشاره نمود.‌‎ ‎از جمله اقدامات موفق ایران در ‌دهه اخیر، ‌توجه به توسعه جنگل ‌و جنگلکاری با گونه های بومی و چند منظوره جنگلی با مشارکت جوامع محلی است که ‌نقش بسیار ‌مهمی ‌در موفقیت توسعه پوشش جنگلی در سالهای اخیر داشته است. همچنین توجه به توسعه زراعت ‌چوب با ‌استفاده از گونه‌های سریع ‌الرشد سازگار به شرایط شوری و خشکی و با استفاده از پساب ها، ‌توانسته بخشی از نیازهای ‌چوبی ایران را تامین نماید.‌‎ ‎‎جنگلکاری شهری و حومه شهری و توسعه پوشش ‌درختی در حاشیه و داخل شهرها برای ایجاد ‌فضای مناسب ، کاهش آلودگی ‌هوا و افزایش سطح سرانه ‌فضای سبز هر ایرانی در دستور کار است.‌‎ ‎

آقای رئیس، حضار گرامی،

علیرغم‎ ‎تمامی‎ ‎اقدامات‎ ‎سازنده‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎های‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎توسط‎ ‎جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎جهت‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎تخریب‎ ‎جنگل‎ ‎ها‎ ‎‎و‎ ‎‎جنگل‎ ‎زدایی، به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های جمعیتی تا سال ‌‌2050 و نیاز به 593 میلیون هکتار اراضی جدید ‌برای ‌کشاورزی، تداوم روند تخریب جنگل ها و به ‌موازات آن تخریب سرزمین در سطح هشدار دهنده ای ادامه خواهد ‌یافت.‌

لذا مدیریت منابع پایه حیاتی آب و خاک و پوشش گیاهی و برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب در حوزه های ‌بالادست و ‌‌پایین دست، حفاظت از تنوع زیستی و تعادل بخشی اکوسیستمها و مقاوم سازی زیست بومهای ناپایدار و ‌شکننده بویژه ‌جنگلها، ‌تالابها و حوضه های حساس به فرسایش بادی و آبی، کشاورزی هوشمند و حفاظتی متکی به ‌اصول بهره وری و ‌دانش و ‌روشهای کم آب بر و پیاده سازی الگوهای مدیریت پایدار سرزمین با استفاده از دانش بومی ‌و ترکیب آن با فناوریهای ‌نوین با ‌مشارکت جوامع محلی و تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی روستایی و عشایری با ‌ایجاد ارزش افزوده زنجیره مواد خام ‌و ایجاد ‌مشاغل سبز، بخشی از راهکارهای تعدیل اثرات این پدیده محسوب ‌میشوند

آقای رئیس، حضار گرامی،

امروزه پیشروی بیابان ها در جهان به دلیل دخالتهای انسانی و از سویی تغییرات اقلیمی، امنیت حیاتی را ‌در مراکز جمعیتی ‌تهدید ‌می نماید. از این رو توجه به دستورالعمل های سازگاری با تغییرات اقلیمی برای ‌مدیریت جنگلها از ضروریات بشمار ‌می رود.‌‎ ‎‎تخریب سرزمین و خشکسالی سبب گردیده تا برخی از شهر ‌ها و مناطق جمعیتی در ایران از طوفانهای گردوغبار ‌که منشا آنها ‌عمدتا در کشورهای همسایه ایران قرار ‌دارد متاثر شود.‌‎ ‎گردوغبار حتی اکوسیستم های جنگلی در غرب ایران را ‌تحت تاثیر قرار ‌داده است.‌‎ ‎پدیده ‌گرد و غبار دارای ابعاد جهانی، منطقه ای و محلی است که تأثیرات چند وجهی را در حوزه ‌زیست ‌محیطی، ‌بهداشتی، امنیت غذایی، ساختارهای زیربنایی و منابع پایه حیاتی بر جا گذاشته است. در اینجا ‌لازم می دانم ‌از اقدام ارزنده و به ‌موقع فائو در تهیه و تدوین پروژه همکاری فنی "تسریع‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎و‎ ‎اقدامات‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎ارتقای‎ ‎تاب‎ ‎‎آوری‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی‎ ‎در‎ ‎‎برابر‎ ‎توفان های‎ ‎ماسه‎ ‎و‎ ‎گرد‎ ‎و‎ ‎غبار فائو در منطقه ‌خاور نزدیک و شمال آفریقا که با هدف مقابله با ‌ریز گرد ها، تقویت کشاورزی‎ ‎‎پایدار‎ ‎و‎ ‎هوشمند در برابر‎ ‎تغییرات‎ ‎اقلیمی، مدیریت‎ ‎پایدار‎ ‎منابع‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎خاک و توسعه راهبرد‎ ‎‎های‎ ‎کاهش‎ ‎ریسک بلایای‎ ‎طبیعی‎ ‎بوده ‌‌است، تشکر نمایم.‌

معهذا برون رفت از این بحران نیازمند اتخاذ راه حل جامع، سیستماتیک و هدفمند در مدیریت و کاهش اثرات گرد و ‌غبار ‌مستلزم ‌روندیابی و آینده نگری در فعل و انفعالات محیط‌های طبیعی و انسانی در مناطق مختلف جغرافیایی جهان ‌همراه با ‌پایش مستمر و ‌استقرار سیستم‌های هشدار اولیه و اشتراک گذاری اطلاعات فیمابین کشورهای متأثر از این ‌پدیده به ویژه ‌منطقه خاورمیانه و ‌غرب آسیا می‌باشد‎.‎

آقای رئیس، حضار محترم، خانمها و آقایان، ‌

در‎ ‎خاتمه،‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎تداوم‎ ‎این‎ ‎روند،‎ ‎ضمن‎ ‎اعلام‎ ‎مراتب‎ ‎آمادگی‎ ‎برای همکاری با کشور های ‌جهان با مشارکت ‌‌سازمانهای بین المللی مسئول بویژه فائو در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی خاصه مقابله با پدیده ‌گرد و غبار که ابعاد ‌انسانی، ‌اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را بر جهان تحمیل نموده است، از هر گونه ابتکار عمل ‌جهت تدوین راهبرد و ‌نقشه راه برون ‌رفت از معضل کنونی و توافق بر یک برنامه عمل جامع در راستای تحقق ‌مدیریت پایدار جنگل ها استقبال ‌می نماید.‌

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید