Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت بازتوزیع عادلانه مجوز چاه های کشاورزی تاکید کرد.

 لزوم بازتوزیع عادلانه مجوز چاه های کشاورزی

علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایانا با تاکید بر لزوم ارتقای بهره وری آب کشاورزی، اظهار کرد: موضوع آب به قدری حایز اهمیت است که باید تلاش کنیم با استفاده از روش ها و تکنولوژی های مختلف و نیز بهره گیری از ارقام گیاهی کم مصرف در مصرف آب صرفه جویی کنیم. البته این موضوع در مناطق مختلف متفاوت است و نمی توان یک دستور کار را برای همه جا اجرا کرد.

وی با اشاره به تکلیف برنامه ششم برای افزایش بهره وری آب، تصریح کرد: صرف نظر از اینکه در سال آبی جاری، بارندگی خوبی نسبت به 50 سال گذشته رخ داد، این تکلیف از دوش ما برداشته نمی شود و باید کماکان با توجه به شرایط جغرافیایی مناطق مختلف، از روش های مناسب برای بهترین استفاده از آب در دسترس بهره بگیریم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر لزوم بازتوزیع عادلانه مجوز چاه ها، خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق، آب های جاری و قنوات خشک شده اند و عده ای که مجوز استفاده از این منابع را داشتند، آبی در اختیار ندارند اما کسانی که چاه زده اند و چشمه ها و قنوات را خشکانده اند، آب دارند. به نظر می رسد در این موارد باید یک بازتوزیع عادلانه صورت بگیرد.

اکبری درباره بحث الگوی کشت نیز گفت: برای اجرای طرح الگوی کشت چند فاکتور نیاز است؛ اول از همه باید با انجام مطالعات، الگوهای مناسب کشت شناسایی شود. مهم تر از آن، بحث فرهنگسازی است بدین معنا که باید اعتماد کشاورزان را جلب کنیم تا به نظرات کارشناسی ما توجه کنند.

وی افزود: به موازات فرهنگسازی باید یک سری الزامات همچون بیمه، تسهیلات و حتی خریدهای تضمینی پیش بینی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب برای توسعه سامانه های نوین آبیاری، تصریح کرد: در چند سال گذشته توسعه کمّی سامانه های نوین آبیاری مطلوب بوده است اما انتظار این بود که با اجرای این سامانه ها، آب بیشتری صرفه جویی شود. امیدوارم اجرای سامانه های نوین آبیاری منجر به توسعه اراضی کشاورزی نشده باشد که اگر این اتفاق افتاده باشد، هدف اصلی تحقق نیافته است.   

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید