Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و بیماری ها در 56 هزار و 305 هکتار مزارع گندم و جو استان خبر داد.

مبارزه شیمیایی در 56 هزار هکتار از مزارع گندم و جو

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبدالرحمن زاغی درباره مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزا در مزارع گندم و جو استان، گفت: تاکنون مبارزه با آفات و بیماری ها در 56 هزار و 305 هکتار مزارع گندم و جو مازندران صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون مبارزه شیمیایی با بیماری ها در 48 هزار و 962 هکتار مزارع گندم مازندران انجام شد، افزود: مبارزه با بیماری های سفیدک سطحی در 7 هزار و 915 هکتار، سپتوریوز برگی در 5 هزار و 655 هکتار، زنگ زرد در 3 هزار و 762 هکتار، لکه خرمایی در 4 هزار و 22 هکتار، فوزاریوزم خوشه در 18 هزار و 29 هکتار و توام (سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی) در 9 هزار و 568 هکتار مزاع گندم مازندران با استفاده از سموم تیلت و فولیکور انجام شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با آفات نیز تاکنون در دو هزار و 896 هکتار مزارع گندم استان انجام شد، گفت: مبارزه با حلزون در یک هزار و 674 هکتار، سوسک لما در یک هزار و 5 هکتار، کرم مفتولی در 15 هکتار، شته در 175 هکتار و سوسک سیاه زابروس در 27 هکتار مزارع گندم با استفاده از سموم گرانول دیازینون صورت گرفت.

 

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون مبارزه شیمیایی با بیماری ها در 3 هزار و 151 هکتار مزارع جو استان انجام شد، افزود: مبارزه با بیماری زنگ زرد در 114 هکتار، لکه نواری قهوه ای در 309 هکتار، سپتوریوز برگی در 327 هکتار، سفیدک سطحی در 564 هکتار، لکه برگی ها (توام) در 993 هکتار، فوزاریوم خوشه در 391 هکتار و لکه خرمایی در 453 هکتار مزارع جو استان با استفاده از سموم تیلت و فولیکور انجام شد.

 

وی گفت: مبارزه با آفات نیز در یک هزار و 296 هکتار مزارع جو استان صورت گرفت که 162 هکتار علیه شته، 525 هکتار با حلزون، 594 هکتار با سوسک لما و در 15 هکتار با کرم مفتولی با بکارگیری سموم گرانول دیازینون بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید