Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری ها و علف های هرز در 106 هزار و 762 هکتار از مزارع گندم استان خبر داد.

مبارزه شیمیایی در 106 هزار هکتار مزارع گندم مازندران

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبدالرحمن زاغی گفت: برای کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز مزارع گندم، تاکنون مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری ها و علف های هرز در 106 هزار و 762 هکتار از مزارع گندم استان انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مبارزه با آفات و بیماری ها در 34 هزار و 487 هکتار از مزارع استان صورت گرفت، افزود: مبارزه با بیماری ها در 30 هزار و 919 هکتار از مزارع گندم استان با استفاده از سموم تیلت و فولیکور انجام شد.

زاغی ادامه داد: مبارزه با بیماری زنگ زرد در 9 هزار و 235 هکتار، سپتوریوز برگی در 4 هزار و 716 هکتار، سفیدک سطحی در 4 هزار و 248 هکتار، لکه خرمایی در 3 هزار و 47 هکتار، فوزاریوم خوشه در 6 هزار و 431 هکتار و لکه برگی ها و توام در 3 هزار و 242 هکتار از مزارع گندم مازندران انجام شد.

این مسوول تصریح کرد: مبارزه شیمیایی با آفت حلزون در 2 هزار و 995 هکتار، سوسک زابروس در 13 هکتار و سوسک لما در 560 هکتار از مزارع استان با استفاده از سموم متالدهاید، دیازینون گرانول، آبامکتین، دیازینون 60 درصد و کنفیدور صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مبارزه شیمیایی با علف های هرز در 72 هزار و 275 هکتار از مزارع گندم استان انجام شد، افزود: مبارزه با علف های هرز پهن برگ در 30 هزار و 766 هکتار، کشیده برگ در 32  هزار و 777 هکتار و توام در 8 هزار و 732 هکتار از مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

زاغی افزود: برای مبارزه شیمیایی با علفهای هرز از سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، آکسیال، تیفیس، آتلانتیس، ویکیلیس و اتللو استفاده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید