Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: باوجودخشکسالی های اخیر وکمبود منابع آبی کشت برنج درلرستان طبق مصوبات هیئت دولت ممنوع است وباعاملان آن برخورد قانونی می شود.

تحت هرشرایطی کشت برنج دراستان ممنوع است

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ سید عماد شاهرخی امروزدرگردهمایی هماهنگی سال زراعی با محوریت طرح جهش تولید دردیمزارها اظهار کرد:طبق ارزیابی وبررسی ها دیدگاه مقامات عالی وزارت وکارگزاران استانی نسبت به سازمان جهاد کشاورزی و وظرفیت بخش کشاورزی استان به شکل مطلوب تغییر کرده وبه عبارتی شاهد نوعی رضایت مندی هستیم که این  محصول عملکرد مناسب همکاران بخش کشاورزی است.

این مقام مسئول درادامه افزود: وظیفه ذاتی وسازمانی همه ما درروند کاراین است که نسبت به هم مسئولیت پذیر باشیم وباخردجمعی ازعملکرد کاری یکدیگر حمایت کنیم و من نیز تعهد اخلاقی وکاری نسبت به همه همکاران دارم وازتمام نیروها  تمام قد دفاع میکنم؛ چرا که می دانم سازمان جهاد کشاورزی یکی ازارگانهای عریض وطویل استان است که همه مسئولین وکارشناسان  مشقت وزحماتی فراوانی درحوزه تولید ومحصولات کشاورزی متحمل می شوند به همین خاطر بااقتدار درجلسات حضورمی یابیم وازهمکاران دفاع می کنیم.

سید عمادشاهرخی به وضعیت گوشت مرغ استان اشاره کرد و گفت: این روز هادرسایراستانهاشاهدتوزیع مرغ منجمد بین مردم یا افزایش قیمت هستیم، در شرایطی که درلرستان نه شاهد توزیع مرغ منجمد ونه افزایش قیمت هستیم بلکه توان صادر گوشت مرغ نیز به سایر بازار استانهای همجوار هستیم که این فرآیند نتیجه عملکرد وتلاش مناسب همکاران ودستگاه های مرتبط است.

شاهرخی دربخش دیگر سخنان خود به کشت دانه روغنی اشاره کرد و گفت: دانه­ های روغنی، نقش بسزایی در صرفه­ جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می­کندو توسعه کشت دانه روغنی اعم از کملینا، گلرنگ، گلزا.. می تواند به عنوان کشت های جایگزین و بابهره وری بالا در محصولات کشاورزی اثر گذار ومفید باشد که در استان شاهد توسعه این کشت هستیم.

وی به مشکلات منابع آبی ومحدویت کشت برنج دراستان اشاره کرد وگفت*: باتوجه به پیش بینی ها وارزیابی های کارشناسان درزمینه کمبود منابع آبی دراستان اعلام می کنیم که  کشت برنج تحت هرشرایطی ممنوع است واستفاده از چاه های آب جهت آبیاری برنج یک خیانت به این سرمایه خدادادی وانسانی می باشد وباید اقدامات وارائه راهکارها جهت محدویت کامل این کشت دراستان صورت گیرد.

وی به بیان اینکه از نیروهای مراکز خدمات استان حمایت می کنیم گفت: هدف ما حمایت از نیروهای مراکز خدمات است و همه ماباید در این حوزه ازتمام ظرفیت ها وامکانات جهت حمایت آنها به کارگیریم، چون به این باوریم تولید وتوسعه در عرصه ودربخش کشاورزی تحقق می یابد ونکات فنی وآموزشی از مولفه های این امر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید