Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:احداث باغ با گونه های تجاری و سازگاری با آب کم در مناطق مستعد ، با رعایت ضوابط و معیارهای فنی در جهت حمایت از اجرای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار وحفاظت ازمحیط زیست بایدازاولویت کاری ما قرارگیرد.

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار از اولویت کاری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛ کارگروه استانی توسعه باغات دراراضی شیبدار به ریاست سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان وباحضورمجتبی میرمعاون بهبودتولیدات گیاهی جهاد کشاورزی، شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، کریم قربانی رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ودیگرمعاونین ومدیران ستادی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

 دراین جلسه  سید عماد شاهرخی به نقش کارگروه استانی ؛توسعه باغات در اراضی  شیبدار اشاره کرد وگفت : یکی از کارکرد های محوری این کمیته برنامه ریزی مدون به منظور تدوین برنامه زمان بندی با هدف تعیین تکلیف پرونده های واگذاری اراضی ملی است وبرای اجرایی کردن آن بایدتلاش کنیم.

این مقام مسئول در ادامه گفت : بایدبامشارکت وتعامل مدیریت اموراراضی ومنابع طبیعی استان تصمیمی جهت تعیین تکلیف پرونده های واگذاری صورت گیرد تا مشکلات متقاضیان نیز حل وفصل شود.

سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان برلزوم دستورالعمل ومصوبات سازمانی  واجرایی کردن آنان اشاره کردو گفت:دستورالعمل هادرقالب کارگروه کمیته تبیین ومورد بررسی قرار گیرد وباهر تخلف غیر قانونی طبق مقرارت وضوابط برخورد قانونی شود ودرجهت احیای اراضی ملی وحفاظت ازاین سرمایه ملی وعمومی کوشا باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید