Iranian Agriculture News Agency

نشست مدیریت پسماندهای ویژه کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برگزار شد.

برگزاری نشست مدیریت پسماندهای کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست و دفتر توسعه پایدار ، رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان فنی برگزار شد با توجه به استفاده مجدد از ضایعات کشاورزی و بازیافت آن یکی از روش های مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی است در تمام بخشهای فنی و تخصصی این سازمان با حضور سازمان حفاظت از محیط زیست کمیته های تخصصی تشکیل و مباحث فنی تخصصی در آن کمیته ها به طور اختصاصی بررسی شود.

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین دراین نشست گفت: افزایش میزان ضایعات و پسماندهای کشاورزی باعث تخریب محیط زیست می شود و حفظ محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی از ضرورت های برنامه ریزی توسعه پایدار می باشد.

محمد حسین مصلی راد افزود: اهمیت حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی برای بقای تداوم و پایداری زندگی انسان، ارتقای شرایط زندگی و معیشت در نواحی روستایی موجب حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی می شود.

وی یادآور شد: ضایعات و پسماندهای کشاورزی از جمله مواردی است که می تواند هر سه عنصر آب، خاک و هوا را در معرض خطر قرار دهد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید