Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۱۹ طرح کسب و کار زنان روستایی و عشایری آموزش دیده بر اساس الگوی LNSIE در سطح این استان مورد پایش قرار گرفت.

پایش ۱۹ طرح کسب و کار زنان روستایی و عشایری در سطح استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علی ساریخانی در حاشیه بازدید از این طرح‌ها که به مدت ۲ روز و با حضور فلک دین مشاور شرکت کارآفرینی زاگرس انجام شد با بیان این مطلب افزود: بازدید از کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری بر اساس الگوی LNSIE و در راستای اهداف دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری انجام شده است.

وی اظهار داشت: LNSIE در واقع دوره راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ ‌وﻛﺎر است که ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎلی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎعی و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه را ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف شغلی ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند و اﻟﮕﻮیی ﺗﺮکیبی ﺑﻮده ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت‌های زﻧﺪگی شغلی اﻓﺮاد، داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ‌ﺳﺎزی، کسب‌وکارﻫﺎی ﺧﺮد ﻣﺤﻠﻲ را آﻣﻮزش می‌دﻫﺪ.

به گفته وی طرح‌های مورد پایش در بازدید اخیر شامل پرورش قارچ خوراکی، چرم دوزی، کشت زعفران، خانه بوم گردی، عروسک سازی و غیره بوده است.

 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: این طرح‌ها در راستای اجرای طرح راهبرد نظام‌مند کسب و کارهای خرد زنان روستایی و عشایری با رویکرد تجاری سازی و پایداری مشاغل به روش LNSI و ادامه فرآیند منتورینگ از کسب و کارهای موفق زنان روستاهای شهرستان تاکستان و قزوین اجرا شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید