Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تشریح کرد:

با تشدید تخریب تغییرکاربری های غیر مجاز در زمین های کشاورزی شیراز؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت: تغییر کاربــرى در حوزه اراضى کشــاورزى وجود نــدارد مگر آنکه از کمیســیون ِ تبصره یک ماده یک امور اراضى براى کارگاه هاى تولیدى، مجوز دریافت کنند.

تغییر کاربــرى اراضى کشــاورزى ممکن نیست  مگر با مجوز کمیســیون مربوطه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، ذبیح الله سیروسی با تاکید بر اینکه  تفکیک و خرید و فروش هاى اراضى کشــاورزى، غیرقانونى اســت و هیــچ کــد ام از تغییر کاربــرى ها نیز قانونى نیســت، تصریح کرد: اولین آســیب تغییر کاربــرى زمین هــاى زراعــى، متوجه تولیدات محصولات کشــاورزى خواهد شــد و در واقع این مســئله مهــم را به مخاطــره مى اندازد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بخش هایــى از شــهر شیراز همچون قلات، برخی از مشاوران املاک مردم را تشویق به خرید زمین هاى کشاورزى با قیمت هاى اندک مى کنند و با وعده تغییر کاربرى قانونى ایــن اراضى بــه آنها اطمینــان مى دهند که از ایــن راه، ارزش افزوده بســیارى نصیبشــان خواهد شــد، افزود: این افراد سودجو از ناآگاهى مردم ســوء اســتفاده مى کنند و با فروش اراضى کشاورزى، آنها را به درد سر مى اندازند.

او مى گوید: با پیگیرى هاى متعدد، بارها دستگاه قضا به صنف مشــاوران املاک هشدار داده و تاکید کرده کــه بنگاه ها، حق خرید و فروش و قطعه بندى اراضى کشاورزى را ندارنــد؛ د ر واقــع اگــر قرار باشــد زمین هاى کشــاورزى به فروش برســد باید از جهاد کشــاورزى استعلام شود، حال آنکه افراد ســودجو با اســتقرار در برخى بنگاه هاى متفرقه، اراضى زراعى را با وعده تغییر کاربرى، معامله مى کنند.

سیروسى با تاکید بر اینکه اراضى کشاورزى اگر در حریم شهر باشد تحت هیچ شرایطى تغییر کاربرى پید ا نخواهد کــرد، مى افزاید: عــده اى مردم را فریب داده، زمین هاى کشاورزى را از دستشان در مى آورند و با تغییر کاربرى، شروع به ساخت و ساز مى کنند؛ در هر حال تغییر کاربرى هاى بدون مجوز، حیات زمین هاى کشاورزى را به خطر انداخته و دولت باید هر چه ســریع تر با ایجاد امکانات و تجهیرات بیشــتر، جلوى تخریب این منابع را بگیرد.

روند تغییر کاربری های غیر مجاز زمین های کشاورزی از سال ها قبل

او با اشاره بــه اینکــه این رونــد از ســال هاى قبل تا کنون بوده است تاکید مى کند: اگر چه در راستاى حفظ کاربرى اراضى زراعى و اجراى قانون، برخورد هاى لازم صورت گرفتــه اما در عین حــال به دلیل کمبود امکانات و تجهیزاتى همچون خودروى گشت، توانایى برخورد در مراحل اولیه وجود        ندارد.

به اظهار سیروسى؛ همکاران او حتــى در روز هــاى تعطیــل تــلاش مى کنند کسانى که زمین هاى کشاورزى را تغییر کاربرى مى د هند، شناسایى و با آنان برخورد کنند؛ البته شهرستان شیراز با این پهنه، فقط دو خودروى گشــت و چهار نیرو دارد که جوابگو نیست.

به گفته این مسئول علی رغم هجمه هایى که به زمین هاى زراعى در پهنه 6 هزار کیلومتر مربعى شهرستان شیراز صورت گرفته، امکانات بســیار محد ود اســت؛ نزدیکى به مرکز فــارس و آب و هواى خوب برخى اقلیم هاى شهرســتان شیراز موجب شــده بعضى افراد از اســتان ها و شــهرهاى دیگر به اینجا آمده و با خرید اراضــى کشــاورزى و تغییــر کاربرى، شروع به ساخت و ساز کنند.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربرى ها بیشتر در مناطق خوش آب و هوا صورت مى گیرد یاد آور مى شــود: در دشــت ارژن و گلستان آب پــرده، این تغییر کاربرى ها ســرعت بیشــترى دارد، ضمن آنکــه زمین هاى کشــاورزى که در حومه شهر واقع شده اند نیز از نظر دور نمانده اند.

به گفته سیروسى؛ افزایــش بى رویه قیمت زمین، عده اى از ســود جویان را به این فکــر اند اخته تا با تغییر کاربرى زمین هاى کشــاورزى و ساخت و ســاز د ر آن، ارزش افزود ه اى نصیب خود کنند.

مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان شــیراز معتقــد اســت: اگر امکانــات به گونه اى بود که به واسطه آن مى شد د ر مراحل اولیه تخلفات با خاطیان برخورد کرد، تغییر کاربرى زمیــن هاى زراعى این چنین توســعه پید ا نمى کــرد.

البته سیروســى به این نکته نیز اشاره دارد که دســتگاه قضا و نیــروى انتظامى در زمینــه برخــورد با متخلفــان، همکارى لازم را دارنــد اما عمده مشــکلات د ر این بخش به این اصــل برمى گردد که مردم در این حــوزه اطلاعات چندانى ندارند.

نا آگاهی؛ دلیل اعتراض مردم به تخریب تغییر کاربری های غیر مجاز

پس از آنکه ساخت و سازهاى غیرمجاز در زمین هاى زراعى، تخریب مى شــود عده اى از افراد متخلف اعتراض مى کنند و به گفته سیروسى، مردم بعضا اطلاعات کمــى دارنــد و از ارزش حفظ کاربرى زمین هاى کشــاورزى آگاه نیســتند .

از دیدگاه مدیر جهاد کشاورزى شهرستان شیراز هر چند قانونگذار در زمینه حفظ کاربرى زمین هاى کشــاورزى، قوانین خوبــى تصویب کــرده امــا در کنار آن وجود امکانات نیز بســیار اهمیت دارد.

او مى گوید: اگــر امکانــات د ر حد و انــدازه قوانین وضع شده در این حوزه بود امکان مقابله با تخلفات، آسان تر صورت مى گرفت.

سیروسى تاکید مى کند: با همین امکانات محدود با متخلفان برخورد شده و پیشرفت هاى خوبى نیز حاصل شده است؛ در طول دو سال گذشته د ر راستاى حفظ کاربرى اراضى زراعى با موارد بسیارى برخورد شده و با دستور قضایى، تغییر کاربرى ها و دیوار سازى ها تخریب شده اند؛ امکانـات و تجهیـزات مقابله با متخلفان این حوزه باید فراهم شود.

به گفته او؛ در جدید ترین اقدام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در حوزه مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز و به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از انجام هماهنگی های لازم و تامین ادوات مورد نیاز ۸۶ مورد فنس کشی، دیوارکشی، پی کنی، و اتاقک غیر مجاز در منطقه اکبر آباد این شهرستان قلع و قمع گردید.

 مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان شــیراز به این نکته نیز اشاره مى کند که حــد ود 6 هزار پرونده در دســتگاه قضا تشکیل شده و در نوبت دادرسى است و علاوه بر آن حدود سه هزار پروند ه نیز در حوزه تغییر کاربرى ها در دست رسیدگى هست.

وی تاکید مى کند: دولت هم باید در این زمینه، بودجه هایى براى تهیه امکانات و تجهیزات اختصاص دهد تا بتوان با متخلفان، برخورد هاى لازم را انجام د اد .

سیروسی اظهار کرد: تغییــر کاربرى اراضى کشــاورزى د ر روســتاها طبق ضوابطــى اســت کــه وزارت جهــاد کشاورزى تعیین مى کند؛ د ر مواردى که بــه این اراضى مجوز تغییر کاربرى داد ه مى شــود 80 درصد قیمت روز اراضى و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربــرى بابت عوارض از مالکین گرفته مى شود.

وی ابراز کرد: بر اســاس قانون، تغییــر کاربرى زمیــن زراعــى و باغ ها براى ســکونت شــخصى مالکین کم درآمد در مساحت کوچــک، برابر ضوابــط و تعاریفى که وزارت مذکور معین مى کند مشــمول این عوارض نمى شود.

سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی آستین بالا زده اند

بنا به گزارش ها و اخبار؛ سال ها است برخى مالــکان و متصرفان اراضی کشاورزی این زمین ها را از کاربرى کشــاورزى خارج کرده و در آن ساخت و ساز مى کنند؛ در برخى مناطق اســتان فارس به ویژه شهرستان شیراز، عد ه اى از سود جویان براى تغییر کاربرى زمین هاى کشــاورزى، آستین بالا زده اند و د ر اقلیم هاى خوش آب و هوا زمین های زراعى را خریدارى کرده و در آن خانه باغ و منازل مسکونى مى سازند.

زمین هاى کشــاورزى از قلات و دشت ارژن گرفته تا برخى مناطق د یگر د ر د ام ســود جویان افتاده و آن طور که یکى از اهالى منطقه مى گوید این مســئله، حیــات تولید ات کشاورزى را نیز به خطر انداخته است؛ بسیارى از زمین هــاى زراعى قلات و گلســتان، محل ساخت و سازهاى غیر مجاز شده و چون جوانان، تمایل چندانى به کشاورزى ندارند زمین هاى زراعى را مى فروشند و یا تغییر کاربرى مى د هند.

کاهــش هــر هکتــار از اراضــى کشــاورزى، امنیــت غذایــى 20 نفر را تهدید مى کند از این رو دولت بایــد جلــوى تخریب و تغییــر کاربرى غیرقانونى اراضى کشاورزى را بگیرد؛ در واقع دلالان از نا آگاهى مردم، سوء استفاده کرده و با وعد ه هایى همچون ایجاد جاد ه آســفالت و رساندن انشعابات آب و برق به آن مکان، وانمود مى کنند که ساخت و ساز در این زمین ها هیچ ممنوعیتى ندارد. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید