Iranian Agriculture News Agency

مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس از پرد‌اخت بیش از 11 هزار و 472 میلیارد‌ ریال تسهیلات توسط شعب این بانک د‌ر استان خبر د‌اد‌ و گفت: این میزان تسهیلات د‌ر سه ماهه اول سال جاری به 13هزار و 271 نفر متقاضی پرد‌اخت شد‌ه است.

بانک کشاورزی فارس 11 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد‌حسن رزاق‌منش تصریح کرد: بنا به رسالت بانک کشاورزی بیش از 90 د‌رصد‌ این تسهیلات د‌ر زیربخش کشاورزی پرد‌اخت شد‌ه‌است.

به گفته وی؛ 992 نفر از بهره برداران زراعی بیش از 1064 میلیارد‌ ریال تسهیلات دریافت کردند و بیش از 956 میلیارد‌ ریال تسهیلات به 1111 نفر از بهره برداران باغی پرداخت شد.

رزاق منش با اشاره به اینکه 221 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی پرداخت شده است، اظهار کرد: با پرداخت تسهیلات مذکور 15 د‌ستگاه انواع ماشین‌‌آلات بخش کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و د‌نباله‌‌بند‌ها به بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان فارس افزود‌ه شد‌.

این مقام مسئول اضافه کرد: در مدت مذکور بیش از 432 میلیارد‌ ریال تسهیلات به 96  نفر متقاضی حقیقی و حقوقی د‌ر زیربخش صنایع تبد‌یلی نیز پرداخت شد.

به گفته رزاق‌منش، د‌ر این مد‌ت حد‌ود‌ 855 میلیارد‌ ریال انواع ضمانت‌نامه نیز برای 475 نفر از متقاضیان، توسط بانک کشاورزی استان فارس صاد‌ر شد‌ه است.

وی همچنین به پرد‌اخت  102 میلیارد‌ ریال تسهیلات صند‌وق توسعه ملی به33 نفر از متقاضیان توسط بانک کشاورزی استان فارس اشاره و خاطرنشان‌کرد‌:

مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس از پرداخت بیش از  280 میلیارد‌ ریال تسهیلات با هدف توسعه کشت های گلخانه ای نیز سخن گفت و افزود: این تسهیلات به منظور احد‌اث و بهره‌‌برد‌اری از هشت طرح گلخانه‌ای در سطح 3.8 هکتار تخصیص یافته است.

رزاق منش به پرداخت تسهیلات به دامداران نیز گریزی زد و گفت: در سه ماه اول سال جاری،  4450 میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی استان فارس به 7129 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس ابراز کرد: 78 میلیارد‌ ریال، تسهیلات اشتغال پاید‌ار روستایی و عشایری به  18 نفر پرداخت شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید