Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه از بخش کشاورزی به دلیل نبود الگوی کشت انتقاد می شود، گفت: ما زمانی می توانیم در سطح کلان برای اجرای الگوی کشت موفق باشیم که تمام عوامل موثر بر تولید در سطح کشور و در سطح یک حاکمیت با هم پیش بروند.

همگامی عوامل موثر بر تولید ضرورت اجرای الگوی کشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور با اشاره به اینکه در اجرای الگوی کشت کنش و بر هم کنش های زیادی موثر است، تصریح کرد: ما باید به دنبال ساده سازی باشیم یعنی مسائل پیچیده را نهایتاً ساده کنیم تا برای همه قابل فهم باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در پذیرش یک نوآوری یا فناوری  عواملی دخیل است، اظهار کرد: یکی از آنها صداقتی است که باید با بهره بردار داشته باشیم، ما می‌گوییم سرمایه اجتماعی خود را باید در این قضیه حفظ کنیم؛ یکی از فاکتورهای سرمایه اجتماعی اعتماد است، اعتماد هم از صداقت نشات می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع الگوی کشت باید از یک جایی شروع کنیم، ابراز کرد: از الگوی کشت مفاهیم متفاوتی به ذهن می رسد ولیکن ما به دنبال این هستیم یکی نوع کشت و یکی سطح کشت را داشته باشیم و خیلی ساده به دنبال این هستیم.

او با بیان اینکه در اجرا و رعایت الگوی کشت جنبه اقتصادی برای تولید کننده بسیار مهم است، تاکید کرد: امروزه می بینید در شرایطی هستیم که منابع آب دارد به نزول می رود اگر بیاییم بگوییم آب را حفظ کنید شاید یک مقداری توصیه ما با رفتاری که کشاورز انجام می دهد متفاوت باشد.

به گفته وی؛ اگر از جنبه سرمایه های اجتماعی با کشاورز گفتگو کرد و توصیه های فنی داد قطعا کشاورز به پایداری تولید مزرعه خود می اندیشد و به لزوم اجرای الگوی کشت متعهد می شود.

دهقان پور تلفیق مسائل اقتصادی با مسائل فنی و حفظ منابع پایه را بسیار مهم دانست و افزود: اگر بتوانیم به نوعی الگوی کشت را تبیین کنیم که پایداری تولید منوط به آن است، خود کشاورز نیز استقبال می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه شروع الگوی کشت را نمی توان از سطح وسیع انتظار داشت، گفت: اگر کشاورزی بیاید نسخه ای که ما توصیه می‌کنیم را استفاده کند و ببیند خوب است، کشاورز مجاور هم سال آینده استفاده می کند کما اینکه در چند سال گذشته خیلی از نوآوری هایی که در واحدهای تولیدی اتفاق افتاده بر اساس یادگیری کشاورز از کشاورز بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید