Iranian Agriculture News Agency

گردهمایی تبادل تجربیات و توانمند سازی مددکاران و نقش و اهمیت تسهیل گران زن در توسعه روستایی در طی ماههای آبان لغایت دی 1398 با شرکت 358 نفر مددکار ترویجی و تسهیلگر زن در شهرستانهای تابعه استان زنجان برگزار شد.

برگزاری گردهمایی مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن در توسعه روستایی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، مدیر هماهنگی ترویج استان ضمن بیان این خبر افزود: در راستای آموزش و توانمند‌سازی مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی و نیز به منظور استفاده از تجارب موفق و نقش توانمند ساز و بهره مندی از پتانسیل ایشان در توسعه و ترویج فعالیتهای کشاورزی و روستایی، گردهمایی تبادل تجربیات و توانمند سازی مددکاران و نقش و اهمیت تسهیل گران زن در توسعه روستایی در طی ماههای آبان لغایت دی 1398 در شهرستانهای تابعه استان زنجان برگزار شد.

حدادی تصریح کرد: در این گردهمایی که با شرکت 358 نفر مددکار ترویجی و تسهیلگر زن برگزار شد. فراگیران با مباحث آموزشی با عناوین ویژگی‌های رهبران محلی و مددکاران ترویجی، وظایف تسهیلگران،تعریف مشارکت و فعالیتهای توسعه کشاورزی و نقش مددکاران ترویجی در توسعه یکپارچه جوامع محلی آشنا شدند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید