Iranian Agriculture News Agency
  • رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خواستار شد؛

    رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، ایجاد یک خط اعتباری ویژه از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های انتقال آب را…

زنجان