Iranian Agriculture News Agency
الزامات اجرای آمایش سرزمین صنایع تبدیلی کشاورزی در استان ها

تجربیات جهانی نشان می دهند که صنایع تبدیلی و تکمیلی قادرند تولیدات روستایی، بهره‌وری، دسترسی به شغل و مناسبات بین بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه‌ای را کاهش دهند. با این حال، موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی به بهترین مکان جهت استقرار فعالیت‌های صنعتی نیز وابسته است.

 

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:‌در بیش از پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران، موضوع برنامه ریزی منطقه ای و به موازات آن آمایش سرزمین همواره مورد توجه نظام برنامه ریزی کشور بوده است.
 
دور جدید توجه به آمایش سرزمین در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ آغاز گردید و اسناد پایه مورد نیاز کشور تهیه و در دستور بهره برداری قرار گرفت. در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ – ۱۳۹۶) این مقوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در متن قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۹۶) در خصوص آمایش سرزمین تصویب شده است.
 
در همین راستا با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و در سال جهش تولید، برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوع آمایش سرزمین کشاورزی و روستایی در رابطه با صنایع کشاورزی، مصاحبه ای با آقای دکتر جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیر سابق گروه پژوهشی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که مهمترین بخش های آن در این پژوهش ارائه می شود.
 
الزامات اجرای آمایش سرزمین صنایع تبدیلی کشاورزی در استان ها
پژوهشگر: علی قنبری شیرسوار

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید