Iranian Agriculture News Agency

بازدید عـوامل نظـارتی از واحدهای مجتمع پرواربندی گوساله

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: رونـد سـاخـت و سـاز و پـیـشـرفـت فـیـزیـکی واحـدهـای مـسـتقـر در مـجتـمـع پرواربندی گوساله بـررسـی شـد.

بازدید عـوامل نظـارتی از واحدهای مجتمع پرواربندی گوساله

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، علی شکاری گفت: عــوامـل نـظـارتـی شـهــرسـتـان از مـجـتـمـع پرواربندی گوسـاله ۴۰۰۰ رأسی در اراضی پـلـاک چم کنار بازدید کردند.

وی افزود: در این بـازدیـد عوامل نـظـارتـی شـهـرسـتـان بـا دقـت بـالـا بـه بـررسـی رونـد سـاخـت و ســاز و پیشرفت فیزیکی واحدهای مستـقر در مـجتمع پـرداخـتـنـد.

در صـورت تحویل اراضی مـلی به افـراد، عـوامـل نـظـارتـی مـوظف هستند هـر 6 مـاه آنها را بـازدید و رونـد اجـرای طـرح را بررسی، و گزارشـات خود را در قـالب فرم‌های عـوامـل نـظـارتـی تـهـیـه کنند.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید