Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبر داد:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از گسترش سکته مو در تاکستان های این استان خبر داد و گفت: سـکته مــو بــه طــور ناگهانی بــا پژمردگی برخی از سـرشـاخه هـا و گاهـی تمامـی سرشـاخه هـا آشــکار مـی شـود، بــرگ هـای سـبز درخت در چنــد روز خشـک می شـوند، سـکته در تابسـتان هـای گــرم رخ مـی دهد بــه ویـژه زمانی کــه بارندگی بــا خشـکی هوای گرم ادامـه یابد.

گسترش سکته مو در تاکستان های خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد رضایی با بیان اینکه بیماری سکته مو بیماری قارچی است افزود: متاسفانه این بیماری در باغات استان به خصوص شهرستان بجنورد و مانه و سملقان مشاهده شد که  با سمپاشی نیز برطرف نخواهد شد.

وی  تنها راه مبارزه و پیشگیری از این آفات را تقویت درختان و  تغذیه درست و بهداشت باغ  اعلام کرد و اظهارداشت : اگر این اقدام صورت نگیرد، در تابستان به خصوص مرداد ماه برگ ها خشک می شوند و ریزش زودهنگام برگ درختان رخ می دهد.

وی بیماری سفیدک داخل انگور را از دیگر بیماری های تاکستان های استان خراسان شمالی بیان کرد و خاطرنشان کرد : در سال های اخیر به دلیل کاهش میزان بارش ها و غلبه خششکسالی این بیماری که تا حدودی رطوبت دوست محسوب می شوند، از بین رفت و در سال جاری مشاهده نشد.

سندروم مزمن اسکای( سکته مو )  مزمن شامل علایم روی برگ ها، حبه ها، خوشه ها، ریشه ها، جوانه ها و نیز علایم درون تنه و شاخه های اصلی است  و علایم اولیه برگی به صورت لکه های سبز روشن یا کلروتیک بین رگبرگ ها و یا در طول حاشیه برگ ها به شکل مدور یا نامنظم گسترش می یابند. این لکه ها به تدریج به هم پیوسته و نکروتیک می شوند و سرانجام تنها رگبرگ اصلی به صورت نواری سبز رنگ و غیرآلوده باقی می ماند. 

برای مبارزه با این آفات دو روش کنترل مکانیکی مانند هرس شاخه های آلوده، خارج کردن بقایای آلوده از تاکستان و سوزاندن آن ها استفاده کرد و یا از روش کنترل شیمیایی مناسبی برای بیماری مانند آفت کش ها برای کنترل بیماری توصیه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید