Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح کشت باغات پسته استان را 4834 هکتار شامل 2950 هکتار غیر بارور و 1884 هکتار بارور با تولید 2615 تن عنوان کرد.

ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در خراسان شمالی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح کشت باغات پسته استان را 4834  هکتار شامل 2950 هکتار غیر بارور و 1884 هکتار بارور با تولید 2615 تن عنوان کرد.

محمدعلی شریکیان گفت: میانگین عملکرد باغات پسته در استان 1388 کیلوگرم در هکتار است و شهرستان های اسفراین و جاجرم به ترتیب بیشترین سطوح زیرکشت و تولید پسته را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: ارقام پسته استان شامل کله قوچی، فندقی، اوحدی، احمد آقایی، اکبری، سفید بادامی و عباسعلی بوده که سازگار به شرایط آب و هوایی استان است و سطح توسعه کشت پسته در سال جاری 400 هکتار برآورد می‌شود.

شریکیان خاطرنشان کرد: پسته کاری، سرمایه گذاری بلند مدت است و بر این اساس لازم است بهره‌برداران با آگاهی دقیق از نیاز های اکولوژیکی، داده‌های اقلیمی منطقه ( نظیر دما، رطوبت در زمان گرده افشانی، ارتفاع از سطح دریا و.. )، شرایط فیزیکی وشیمیایی خاک و  آب و توجیهات فنی و اقتصادی نسبت به احداث باغ پسته اقدام نمایند و همچنین تامین پیوندک سالم از ارقام تجاری سازگار و پر محصول در برنامه ایجاد باغات پسته استفاده کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال‌جاری با تامین پیوندک پسته ارقام تجاری و برتر اکبری، احمدآقائی از باغات مادری شهرستانهای رفسنجان، دامغان و قم 7 هکتار باغ مادری پسته در شهرستانهای اسفراین (3 هکتار)، جاجرم (3 هکتار)،  مانه و سملقان (یک هکتار) ایجاد شد تا در سنوات آتی امکان تهیه و تامین پیوندک در استان فراهم گردد.

شریکیان ادامه داد: همچنین به منظور بررسی سازگاری ارقام پسته با شرایط آب و هوایی استان باغات سازگاری با  22 رقم تجاری و برتر شامل چروک، ممتاز، رضایی، شاه‌پسند، فندقی، کله قوچی، سفیدپسته، احمدآقایی، اکبری، عباسعلی،  AN1، AN2 ، AN3 ، AN4 AN5، اکبری پوست قرمز، بادامی سفید، شاپسند، خنجری، نر زودگل، نر متوسط گل، نر دیرگل در شهرستان جاجرم ایجاد شد تا در برنامه توسعه سالهای آینده ارقام سازگار و پر محصول توسعه یابد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید