Iranian Agriculture News Agency

به یکی از محصو لات باغبانی در آمدزاست مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: محصول به یکی از محصولات دانه داراست که در سالیان اخیر به دلیل مبتلا شدن درختان به بیماری آتشک،باغداران رغبتی به کشت وتوسعه آن پیدا نمی کنند .

تولید ۵ هزارو ۲۵۳ تن به در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  محمد میری افزود: از میزان 792هکتار سطح زیر کشت به، در استان مشتمل بر میزان93 هکتار سطح زیر کشت غیر بارور(نهال) و سطح699 هکتار سطح زیرکشت بارور (درخت)  است.

وی گفت: درمجموع میزان 5هزارو 253  تن محصول به با میانگین 7 هزارو 515 کیلوگرم د 7515کیلو گرم درهکتار در باغات خراسان رضوی  تولید می شود.

وی عنوان نمود: در حال حاضرمدیریت باغبانی  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای مقابله با بیماری آتشک اقدام به کشت و توسعه به رقم ویدوجا در شهرستانهای جوین وچناران کرده است.

مدیر باغبانی  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد:  کاشت رقم  ویدوجا که از موسسه تحقیقات باغبانی کرج تهیه شده ومقاوم به بیماری آتشک می باشدبهترین راه پیشنهادی برای توسعه این محصول درآمد زاست.

محمد میری اظهار داشت: نیشابور  با سطح زیر کشت محصول بارور210 هکتار ، شهرستان تایبادبا سطح ریر کشت محصول بارور85هکتار ، شهرستان درگز با سطح زیر کشت محصول بارور 36 هکتار ، تربت جام  با سطح زیرکاشت بارور 54هکتار و مشهد  با سطح زیرکاشت بارور68کتار از شهرستانهای پیشرو درکاشت این محصول هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به قابلیت انبار داری بالای محصول   به  کشت وتوسعه ارقام مقاوم به بیماری آتشک در دستورکار این مدیریت قرار دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید