Iranian Agriculture News Agency

گفتگو با تولید کننده نمونه زعفران استان خراسان رضوی

تولید کننده نمونه زعفران استان خراسان رضوی از هر هکتار ۴۲ کیلوو ۸۹ گرم زعفران برداشت کرد .

استفاده از پیازهای مرغوب در کشت زعفران

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، هادی غفاری آبرودی 41 ساله از روستای کنگ زیتون شهرستان زاوه  دلایل موفقیت  خود را بیان کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: استفاده از پیاز های مرغوب در کشت (وزن بیش از 8 گرم)، کاشت به صورت ردیفی با فواصل و عمق کاشت مناسب با مصرف 8 تن پیاز(بنه ) در هکتار و بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی – پیفلکس ) و آبیاری به موقع مزرعه رامی توان از عوامل موثر در برداشت  42 کیلو 89 گرم  زعفران از هکتار دانست.

تولید کننده نمونه زعفران استان خراسان رضوی افزود: استفاده از کودهای دامی پوسیده قبل از کشت و کنترل علفهای هرز مزرعه به صورت مکانیکی و مدیریت صحیح تغذیه و استفاده از توصیه های فنی کارشناسان و محلول پاشی با استفاده از کودهای ریز مغذی  در فواصل زمانی 15 بهمن ماه تا 15  اسفند ماه از دیگر دلایل توفیق  برای عملکردبالای زعفران در هکتار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید