Iranian Agriculture News Agency

نشست نقش استارتاپ ها در توسعه کشاورزی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشکیل شد.

حرکت به سوی استارتاپ ها یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل اسارتاپ ها بعنوان یک ضرورت نام برد و گفت:برای توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی نیاز به تعاونی های تولید و تشکیل زنجیره های تولید داریم.

اورانی افزود:برای ادامه فعالیت نیاز به بستری داریم که آن بستر فن آورانه استارتاپ ها هستند که میتواند دغدغه های ما را برطرف سازد.

وی بیان کرد:نمی شود حوزه تولید را فن آورانه کرد ولی در حوزه بازار سنتی عمل کنیم.در این بین چیزی که می تواند نتیجه رضایتمندی تولید کننده و مصرف کننده را در پی داشته باشد و بتواند واسطه گری را از بین ببرد استارتاپ ها هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: ما بعنوان جهاد کشاورزی با بخش خصوصی و تعاونیها شریکیم و مکمل هم هستیم، ما نمیتوانیم بدون حضور بخش خصوصی قدرتمند و توانمند در بخش کشاورزی پیش برویم و سیاست های دولت را اجرا نماییم.

وی بیان کرد: ما باید در استان و شهرستانها دست بدست هم دهیم و با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های یکدیگر بتوانیم در توسعه بخش کشاورزی گامهای موثر برداریم.

اورانی افزود: ما باید از تشکیل شرکتهای استار تاپ حمایت کنیم و آنها را در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت دهیم .

وی همچنین اشاره کرد: ما در محصولات مزیت دار زراعی و باغی استان تشکل فعالی نداریم و این باعث می شود صدای تولید کنندگان به مسئولین نرسد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید