Iranian Agriculture News Agency

تست تشخیصی جنون گاوی به روش ایمونوهیستوشیمی در خراسان رضوی راه اندازی شد.

راه اندازی تست تشخیصی جنون گاوی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رییس آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: این طرح با همکاری مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماریهای ویروسی دام و دانشگاه فردوسی مشهد و با استفاده از توانمندی متخصصین مربوط ،  از دی  ماه  98 آغاز و در مرداد 99 با موفقیت به پایان رسیده است.

جعفر عطارباشی افزود: جنون گاوی یا آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی، بیماری کشنده و دژنراتیو سیستم اعصاب مرکزی گاو و قابل انتقال بین گاو و انسان می باشد و این بیماری یک هفته تا چند ماه پس از بروز نشانه های بالینی سبب مرگ گاو می شود.

وی بیان کرد: میانگین دوره کمون بیماری ٤ تا 10 سال اسـت و ایــن بیمـاری در دام هــای بـالغ در هــر دو جـنس نــر و مـاده مــشاهده شــده وحساسیت تمامی نژادها در برابر ابتلاء به بیماری یکسان است و از آنجا که احتمال انتقال بیماری را به انسان از طریق استفاده از بافت های مخاطره آمیز دام بیمار، وجود دارد، لذا بیماری از نظـر بهداشـت عمـومی و همچنـین واردات و صادرات دام و تولیدات دامی اهمیت زیادی دارد.

 رییس مرکز ملی تشخیص و بررسی بیماری های دامی گلمکان نیز بعنوان هماهنگ کننده و همکار اصلی در اجرای این طرح که در همکاری با دانشگاه فردوسی به انجام رسیده است بیان نمود: روش ایمونوهیستوشیمی بعنوان یک روش تشخیصی مطرح در دنیا، علاوه بر ارائه مدارک و مستندات ضروری و مورد قبول جوامع جهانی جهت تعیین جایگاه کشور از لحاظ سطح آلودگی و استناد موثری برای اثبات  وجود و عدم وجود بیماری ، در کشور است.

ناصر مرگان ازغدی در خصوص شیوه اجرای طرح گفت: در این پژوهش از تعداد یکصد راس گاو کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد که واجد حداقل یک علامت مشابه با علائم جنون گاوی بودند، نمونه مغز و ایلئوم جمع آوری و با استفاده از آنتی بادی اولیه مونوکلونال و آنتی بادی ثانویه   HRPبه روش ایمونوهیستوشیمی غیر مستقیم ،  رنگ آمیزی بافتی تهیه و مورد بررسی  قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد:بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش تمامی نمونه های مورد بررسی از نظر جنون گاوی منفی بودند.

رییس مرکز ملی تشخیص و بررسی بیماری های دامی گلمکان ادامه داد: اساس این تکنیک بر پایه اتصال یک آنزیم به یک آنتی بادی اختصاصی و مشاهده تغییر رنگ قابل رویت در محل کمپلکس آنتی بادی و آنزیم و آنتی ژن در بافت استوار است.

شایان ذکر است که بر اساس پروتکلهای بهداشتی سازمانهای بین المللی از قبیل سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی که ایران نیز در آن عضویت دارد،  دولتها در اجرای برنامه های مراقبت از بیماریهای آنسفالوپاتی اسفنجی مراقبتها بایستی برنامه های مشخصی اجرا کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید