Iranian Agriculture News Agency

با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی؛

وزیر جهاد کشاورزی، ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده های رشد شیمیایی، آلی و زیستی را به موسسه تحقیقات خاک و آب واگذار کرد.

موسسه «تحقیقات خاک و آب» مسئول ثبت و پایش کیفیت انواع کودهای کشاورزی شد

به گزارش ایانا، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، تصریح کرد: با عنایت به ماده 10 قانون حفاظت از خاک و پیرو ابلاغیه شماره 020/23585 مورخ 1393/8/21، بدین وسیله مسئولیت «ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده‌های رشد شیمیایی، آلی و زیستی» به مو سسه تحقیقات خاک و آب واگذار می گردد.

در ادامه این نامه آمده است: لازم است آن موسسه با هماهنگی بخش های اجرایی مرتبط نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز اقدام و گزارش اقدامات را مستمرا به اینجانب گزارش نماید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید