Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد:

در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٧٩,٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٤٠٠

به گزارش ایانا و به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار سال ١٤٠٠ شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ٤١٧,٣ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٧.٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠٧.٤ درصد افزایش یافته است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٧٩.٨  درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٧,٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥.١ درصد )، ٢.٢ واحد درصد افزایش یافته است. در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم" تخم مرغ خوراکی" (٧,٣- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " جوجه یک روزه "  (٢٣,٢ درصد ) است.

 

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشورنسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ١٠٧,٤ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٦.٧ درصد )، ١٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ١٠٧.٤ درصد افزایش دارد. در بین قلم­های مرغداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی " (٤٩.٨ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " جوجه­ی یکروزه" (١٥٥.٩ درصد) است.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٧٩,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٥٨.١ )، ٢١.٧ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم­های مرغداری های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " تخم مرغ نطفه دار " (٦٣.١ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "کود "  (٩٥.٨ درصد) است.

 

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در بهار ١٤٠٠ نشان می­دهد که شاخص کل در بیشتر استان­های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان رضوی با ١٩,٥ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با ١.٨ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نیز مربوط به استان تهران با ٦.٥- درصد است.

بررسی­ها نشان می­دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمامی استان­ها با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ١٨٧,٦ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان تهران با ٦٤.١ درصد است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید