Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد:

در میان قلم­های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " شیر" (٤,٠ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "گاو نر داشتی" (١٩.٦ درصد ) است.

شاخص قیمت محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٤٠٠

به گزارش ایانا و به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٤٠٠ شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری­های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ٤٠٦,٠ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٦.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٦.٠ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٥١.٨ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٦,٨ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.١)، ٤.٣ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم­های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " شیر" (٤,٠ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "گاو نر داشتی"  (١٩,٦ درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به  ٧٦,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٨.٦)، ٧.٤ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٧٦,٠ درصد افزایش دارد. در بین قلم­های گاوداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "گوساله نر زیر چهار ماه" (٢٣.١درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "شیر" (٨٤.٥ درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٥١,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٢.٤)، ١٩.٤ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم­های گاوداری­های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گوساله نرزیرچهارماه" (٩.١درصد ) افزایش و بیشترین آن مربوط به "کود" (٧٩.١ درصد) افزایش می­باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور دربهار ١٤٠٠ نشان می­دهد که عدد شاخص در تمامی استان­ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان کردستان با ١٦,٢ درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان خراسان رضوی با ٢.٠ درصد می­باشد.

مقایسه شاخص کل استان­ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان البرز با ١٠١,٢ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢٣.٣ درصد افزایش می­ باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید