Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: براساس تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، ممنوعیت انتقال دام به استانهای مرزی فقط برای دام سنگین و با در نظر گرفتن یکسری شرایط لغو شد.

لغو ممنوعیت انتقال دام سنگین به استان های مرزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، محمدصادق یزدان شناس مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، افزود: جابجایی و انتقال دام سنگین به استانهای مرزی با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز شده و پس از درخواست متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی استان مارزی )استان مقصد( برای انتقال دام، مدارک و مستندات متقاضی از جمله، داشتن پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی معتبر، مورد بررسی و در صورت تایید، نسبت به معرفی دامدار به اداره کل دامپزشکی استان اقدام می شود.

یزدان شناس تصریح کرد: صرفا در صورتی که استان بوشهر به عنوان اساتان مقصاد جابجاایی دام باشاد، مستندات دامداری باید به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده و به اداره کل دامپزشاکی اساتان اعلام شود و برای انتقال دام به خارج استان نیازی به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیست.

وی ادامه داد: درخواست متقاضی برای حمل دام زنده از دامپزشکی استان مبداء باه اساتان مقصد نیا ز ارسال و مجاز بودن واحد مقصد مورد استعلام و تایید قرار گرفته و مجوز حمل صادر می شود.

یزدان شناس افزود: سالانه دامهای سنگین آماده پروار از استانهای دیگر به داخل استان منتقل و پس از پروار و رسیدن به وزن مناسب، در خود استان کشتار و یا به کشتارگاههای خارج از استان منقتل میشوند و لذا استان بوشهر برای انتقال دام آماده پروار به داخل استان به عنوان استان مقصد و برای انتقال دامهای پروار شده به خارج استان به عنوان استان مبدأ در نظر گرفته می شود.

وی گفت: برای انتقال، تعداد دام مورد درخواست بایستی متناسب با ظرفیت واحد باشد و هرگوناه ارساال گوساله پروار شده به استان های همجوار به ویژه خوزستان بایستی به مقصد کشتارگاه های مجاز باشاد و مالک واحد موظف است پیگیری لازم جهت تاییدیه تخلیه در کشتارگاه مربوطه را انجام دهد .

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: استان بوشهر در طی دو دهه اخیر، غالبا واردکننده گوساله آماده پروار و صادر کننده گوساله پروارشده به سایر استان ها بوده است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید