Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی ملی سیستم های نوین مدیریت تلفیقی آفات بیماریها و علفهای هرز زراعی ، باغی و گلخانه ای " ویژه کارشناسان حفظ نباتات کشور در بوشهر برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی ملی سیستم های نوین مدیریت تلفیقی آفات در استان بوشهر

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی ملی " سیستم های نوین مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علفهای هرز زراعی، باغی و گلخانه ای " به مدت 4 روز با حضور 50 نفر از کارشناسان حفظ نباتات کشور در بوشهر برگزار گردید.

احمد سبحانی افزود: از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی، کاربرد روشها ی نوین پیش آگاهی در مدیریت تلفیقی آفات، مفهوم بیوفیکس، ، روشها ی تعیین نیاز گرمایی )سن فیزیولوژیک ( حشرات و کنه ها در شرایط صحرایی، استفاده از ابزارهای الکترونیکی ثبت داده های هواشناسی ) دیتالاگرها ( ، استانداردهای نصب تله فرمونی در باغات ، استانداردهای نصب دیتالاگر، پیش آگاهی و اپیدمیولوژی عوامل بیماریزای گیاهی با تاکید بر فوزاریوم گندم و سفیدک داخلی انگور ، روش برداشت داده برا ی تهیه مدل پیش آگاهی لکه سیاه سیب وفیتوفترا ) بادزدگی ( در گوجه فرنگی و پیش آگاهی و اپیدمیولوژی زنگ زرد غلات بوده است.

سبحانی عنوان داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی کارشناسان حفظ نباتات استانها با مبحث پیش آگاهی و اهمیت آن در مدیریت تلفیقی آفات، پایش مراحل مختلف زیستی آفات و تعیین زمان کنترل آفت براساس تقویم فنولوژیک گیاه میزبان و سیکل زندگی آفت بود تا در نهایت بتوان به مدل کاربردی پیش آگاهی دست

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید