Iranian Agriculture News Agency

طرح تحقیقی ترویجی مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش کلزای بهاره در بوشهر

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح تحقیقی ترویجی مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش کلزای بهاره SRL-96-11،SRL-96-17 با ارقام شاهد دلگان و RGS در شرایط مزرعه کشاورزان استان بوشهر اجرا شد.

طرح تحقیقی ترویجی مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش کلزای بهاره در بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، شهریار مرشدی بیان کرد: در راستای تعامل ترویج با تحقیقات و بررسی سازگاری و امکان‌سنجی یافته‌های تحقیقاتی در شرایط واقعی کشاورزان استان با مشارکت محقق معین، کشاورزان ومروجین این پروژه توسط عضو هیات علمی و محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان داود کیانی اجرا شد.

مرشدی افزود: نتایج نشان داد که عملکرد دانه SRL-96-11 و SRL-96-17 به ترتیب با 2894 و 2666 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ارقام شاهد دلگان با 2032 کیلوگرم در هکتار و RGS003 با 1030 کیلوگرم در هکتار بیشتر بود. لاین امیدبخش SRL-96-11 با 153 روز تا رسیدگی زودرس‌ترین ژنوتیپ بود. لاین SRL-96-11 بیشترین تعداد خورجین در بوته را با میانگین 258 در مقایسه با همه ژنوتیپ‌ها نشان داد. میانگین وزن هزار دانه برای لاین امیدبخش SRL-96-17 برابر94/3 گرم بود. به نظر می‌رسد در لاین SRL-96-17 صفت وزن هزاردانه و در لاین SRL-96-11 تعداد خورجین در بوته عامل مؤثر در افزایش عملکرد بودند.

وی ازجمله نتایج و دستاوردهای اقتصادی این طرح توضیح داد: تولیـد و معرفـی ارقــام اصلاح‌شده محصولات زراعی به‌منظور افزایــش عملکرد و تأمین امنیـت غذایـی، خوداتکایــی و کاهـش وابسـتگی یکی از فعالیت‌هـای اقتصـادی مهــم و تأثیرگذار در عرصـه اقتصاد کشاورزی کشور است و جایگزینی لاین‌های برتر این پروژه باعث افزایش حدود 42 درصدی عملکرد لاین SRL-96-11 در مقایسه با شاهد دلگان شد و این امر افزایش درآمد کشاورزان منطقه را بدون هیچ‌گونه هزینه اضافی و فقط از طریق جایگزینی ارقام به دنبال خواهد داشت.

مرشدی درزمینهٔ نتایج و دستاوردهای اجتماعی بین آموزش پذیری کشاورزان با میزان درآمد، عوامل اقتصادی و فعالیت‌های ترویجی رابطه مستقیم وجود دارد و لازم به ذکر است استفاده از لاین‌های جدید نیازی به عملیات جدید زراعی یا نهاده اضافی ندارند و کشاورز با همان عملیات زراعی معمول هرساله و فقط با تغییر رقم قدیم به رقم جدید اقدام به کشت می‌کند. افزایش درآمد کشاورزان از خالی شدن روستاها و تسریع مهاجرت به شهرها (به‌ویژه حاشیه شهرها) جلوگیری‌ می‌کند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: انتقال نتایج این پروژه با افزایش درآمد کشاورزان و تولید در منطقه به سهم خود باعث امنیت اجتماعی و غذایی می‌شود و نتایج و دستاوردهای محیط زیستی با توجه به افزایش جمعیت و وابستگی بیش از 90 درصدی کشور به واردات روغن نیاز ضروری به افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد و از طرفی افزایش تولید از دو مسیر افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید در واحد سطح امکان‌پذیر است.

با توجه به محدود بودن اراضی قابل‌کشت و بروز تنش‌های محیطی مانند شور شدن اراضی افزایش سطح زیر کشت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است، از طرفی راهکار افزایش تولید در واحد سطح نیازمند استفاده بیشتر از نهادها مانند خاک، آب، کودهای شیمیایی و سموم است. ازاین‌رو تولید ارقام گیاهی باقابلیت ژنتیکی عملکرد بیشتر به افزایش تولید در واحد سطح با بهره‌وری بهتر از منابع و مصرف کمتر نهادها کمک خواهد کردو همچنین با مصرف کمتر کود و سموم شیمایی از آلودگی محیط زیستی جلوگیری خواهد شد. در این مطالعه لاین SRL-96-11 با عملکرد بیشتر و زودرسی در مقایسه با ارقام شاهد قابلیت افزایش تولید در واحد سطح را فراهم کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید