Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر از ایجاد سایبان برای اولین بار در مزارع این شهرستان خبر داد.

ایجاد سایبان برای اولین بار در مزارع شهرستان دره شهر انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، طیارفیلی گفت: باتوجه به اینکه شرایط اقلیمی به طور مداوم مخاطرات متعدد مانندخشکسالی و سر مازدگی، آفات و امراض درمعرض تهدید است لذا ایجاد سایبان درمزارع باغات به منظور کنترل میکرو کلیمای یک گیاه وکاهش خسارت ناشی ازتنش های زنده وغیرزنده است.

مهندس فیلی ، محافظت دربرابرخسارت پرندگان وحشرات وسایرجانوران زیان آور ، تاثیرسایبان درزود رسی برخی محصولات نوبرانه ، افزایش کیفیت محصول ، کاهش تبخیر وتعرق و کاهش مصرف آب ابیاری، افزایش کارآیی مصرف آب به میزان حداقل ۳۰درصد ، محافظت در برابر تنشهای محیطی شامل تگرگ، برف، بارشهای شدید گردوغبار، افزایش میزان ورسیدگی بهینه محصول، کاهش دما در حدبهینه وافزایش فتوسنتز، کاهش سرعت بادهای شدید وجلوگیری ازریزش گل ومیوه شکسته شدن میوه ها، محافظت دربرابرطیف نورمضروشدت نوربالا و محافظت ازگیاه دربرابرافتاب سوختگی برگ ومیوه را از مزایای ایجاد سایبان در مزارع و باغات دانست.

وی بیان داشت: میزان برداشت محصول خیار در فضای آزاد به میزان ۳۰تن اما در زیر سایبان ۹۰ تن در هکتار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید