Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان از پایان کاشت غلات پاییزه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده گفت: 13165 هکتار از اراضـی این شهرسـتان به کاشت غلات پاییزه گنـدم و جو اختصاص یافته که از این مجموع 7615 هکتار گندم و 5550 هکتار جو است.

وی افزود: در سال زراعی جاری حـدود 150 هکتار از اراضـی این شهرستان تحت کشت مکانیزه قرار گرفته و در همین راستا مدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان دو دسـتگاه کارنـده به صورت امـانت در اختیار تراکتورداران قرار داده که عملیات کاشـت مکانیزه در حوزه کارزان را به پایان برسانند.

وی ادامه داد:همچنین یک دسـتگاه کشت مسـتقیم آسـکه به صورت تسهیلات پاییزه با بهره بانکی کمتر به شهرستان اختصاص داده که در عملیات کاشت مکانیزه به کشاورزان خدماتی ارائه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سـیروان در پایان گفت: بـا همکاری و هماهنگی بعمل آمـده با اداره فناوری های مکانیزه سازمان تا پایان سالجاری 3 دسـتگاه کشت مستقیم آسکه به صورت تسهیلات بانکی به تراکتورداران شهرسـتان تحویل داده خواهد شد که این امر باعث می گردد در سال آینده سطح زیر کشت مکانیزه در شهرستان افزایش یابد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید