Iranian Agriculture News Agency

مـدیر جهـاد کشاورزی شهرســتان سـیروان

مـدیر جهـاد کشاورزی شهرســتان سـیروان از آغاز برداشت برنج در شهرستان سیروان خبر داد.

برداشت برنج در شهرستان سیروان آغاز شد

نورالدین فتاح‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایانا در استان ایلام گفت: برداشت برنـج از شالیزارهای شهرسـتان سـیروان که شامل بخش مرکزی و کارزان می باشد آغاز گردید.

قتاح زاده اضافه کرد: ارقام کشت شده برنج در شهرستان شامل عنبربو، طارم، شمشیری و ارقام پرمحصول (شـفق و فجر) می باشد و سـطح زیرکشت برنج در کل شهرستان ۱۶۱۰ هکتار می باشـد که پیش بینی می شـود از این میزان ۸۸۵۰ تن شـلتوک تولید و مقدار ۵۳۰۰ تن برنـج سـفید به بازار عرضه گردد که از نظر درآمد و اشـتغالزایی برای کشاورزان و بهره برداران این شهرستان هائز اهمیت می باشد و بعد از گندم و جو سومین محصول بوده که بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: برای برداشت برنج ۲۲ دستگاه کمباین برنج بومی وجود دارد و از کمباین داران غیربومی که سالهـای گذشـته در شهرسـتان کار کرده انـد دعوت بعمل آمـده که جهت عملیات برداشت به شهرسـتان عزیمت نماینـد و تاکنون حدود ۱۸ دسـتگاه کمباین غیربومی به شهرسـتان آمـده انـد و این تعداد دسـتگاه تا چند روز آینده بیشتر نیز می شونـد و این مـدیریت آمـادگی تـأمین سوخت کمباین های بومی و غیربومی را در طول دوره برداشـت دارد.

مـدیر جهـادکشـاورزی شهرستا سیروان در پایـان گفـت: در شهرسـتان ۸ واحـد برنجکـوبی برقی و ۹ واحـد برنجکوبی سـنتی جهت عملیات سفید کردن برنج وجود دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید