Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام از مبارزه بیولوژیک با آفت هلیوتیس در این شهرستان خبر داد.

مبارزه بیولوژیک با آفت هلیوتیس در شهرستان ایوان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، محمدعلی حیدری گفت: در راسـتای تولیـد محصول سالم وارگانیک مقدار 400 هکتـار از مزارع نخود این شهرسـتان بر علیه آفت هلیوتیس نخود با رها سازی400 هزار زنبور براکون بصورت مبارزه بیولوژیک انجام گرفت.

مهندس حیدری افزودند: قبلا برای کنترل این آفت از سـموم شـیمیایی استفاده شده است ولی در چنـد سال اخیر این آفت با اسـتفاده از زنبور براکون بخوبی کنترل می گردد و نیازی به مبارزه شیمیایی ندارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید