Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام از آغازبرداشت حبوبات از مزارع این شهرستان خبر داد.

آغاز برداشت مزارع حبوبات در شهرستان ایلام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، شریف خدامرادی بیان کرد: کار برداشت از مزارع حبوبات شهرسـتان ایلام درسـطح 380 هکتـار شامل نخود وعدس ازچند روز پیش آغاز وپیش بینی می شود ازاین سطح حدودا 200 تن محصول تولید شود.

وی مهمـترین حمایت‌هـای جهادکشـاورزی شهرسـتان از زارعین را توزیع زنبور براکون جهت مبـارزه بـاآفت هلیوتیس ،ارائه راهنمـایی وتوصـیه هـای فنی توسـط کارشناسان جهادکشاورزی درمراحل مختلف رشدی وهمچنین برگزاری دوره های ترویجی-آموزشی اعلام کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید